Functie

Doel

 

Je organiseert de dagelijkse eerstelijnszorg aan de verzoekers van internationale bescherming (VIB) en garandeert een preventief en curatief zorgaanbod, met bijzondere aandacht voor de specifieke kenmerken van de doelgroep. Op deze manier houd je de algemene gezondheidssituatie binnen het centrum in de gaten.

Inhoud

 

Je bent verantwoordelijk voor de eerste consultatie van de Verzoekers van Internationale Bescherming (VIB), je beheert hun globaal medisch dossier en je ontwikkelt richtlijnen en protocollen in overeenstemming met de Medische Coördinatiedienst van Fedasil en de collega-artsen van het centrum.

 

In het centrum help je mee met het ontwikkelen van reactieprocedures voor de medewerkers in overleg met de directie van het centrum en andere collega's.

 

Je ontwikkelt een functioneel netwerk van contacten met de relevante eerstelijns- en tweedelijnsautoriteiten en zorgverleners, en je zorgt voor de medische opvolging van vertrekkende VIB.

 

Je stelt opleidingsinitiatieven voor en geeft richtlijnen voor medische onderwerpen, je stelt informatieve brochures ter beschikking.

 

Je waakt ook over de hygiënische toestand van het centrum in samenwerking met de preventiemedewerker.

Je organiseert hygiënetraining voor verzoekers van internationale bescherming.

 

Je neemt deel aan overlegstructuren in het centrum. Je adviseert de directie van het centrum over de medische aspecten. Je bepaalt de operationele doelstellingen van de dienst in overleg met de directie van het centrum en de medische coördinatie.

 

Je stuurt de verpleegkundigen aan, volgt de administratieve taken binnen de dienst op en zorgt voor de kwaliteit van het materiaal van de dienst (geneesmiddelen, uitrusting en infrastructuur).

 

Fedasil

Context

 

Het Aanmeldcentrum is opgericht in december 2018, het enige centrum waar de Verzoekers om Internationale Bescherming zich kunnen aanmelden. De missie van het centrum is het zorgen voor de identificatie en het eerste onthaal van de VIB. De identificatie wordt uitgevoerd door Dienst Vreemdelingenzaken. Dit Aanmeldcentrum heeft een capaciteit van 850 bewoners (600 opvangplaatsen en 250 opvangplaatsen in reserve) en bestaat uit 240 personeelsleden.

Het Aanmeldcentrum bestaat uit twee operationele afdelingen: “Dispatching” en de afdeling “Ontvangst & Oriëntatie”. Dispatching coördineert de dagelijkse toewijzing van de VIB. Daartoe voert het een optimaal toekenningsbeleid binnen het opvangnetwerk dat rekening houdt met de specifieke behoeften van het doelpubliek. De personeelsleden in de afdeling Ontvangst & Oriëntatie verzekeren de omkadering van de bewoners tijdens het eerste aankomsttraject (de eerste ontvangst). Het aankomsttraject bestaat uit een kort verblijf inclusief materiële hulpverlening en identificatie van de belangrijkste noden van de verzoekers van de internationale bescherming (VIB) met als doel ze te kunnen laten doorstromen naar een opvangcentrum.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Aanmeldcentrum, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

http://www.fedasil.be

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een masterdiploma in de geneeskunde.

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en je hebt je diploma laten valideren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waar je wenst te werken.

Je hebt reeds een eerste beroepservaring als arts in een instelling of kliniek, bijvoorbeeld op de spoedgevallendienst.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt kennis van tropische pathologieën (infectieziekten als TBC, …).

Je hebt een goede basiskennis van MS Office en kan bij voorkeur werken met het elektronisch medisch dossier.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je kan goed functioneren in tweetalige werkomgeving (NL/FR).

Je hebt kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene vaardigheden

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen: Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. Deze werfreserve kan ook door andere opvangcentra worden gebruikt.

 

Plaats van tewerkstelling

Aanmeldcentrum, 9e Linielaan 27, 1000 Brussel

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau NA21 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het bruto maandsalaris bedraagt tussen € 4146 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index) en € 5055. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.bosa.be.

 

Voordelen

 

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

Contract: Contractueel

Werkregime: Voltijds

 

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectietest bestaat uit een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een schriftelijke test, waarvan de datum later zal worden bekendgemaakt. De contactgegevens van de kandidaten die geslaagd zijn voor de test worden bijgehouden om een wervingsreserve aan te leggen voor alle types van arbeidsovereenkomsten, alle Nederlandstalige centra van Fedasil en dit voor een duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn kunnen gedurende 6 maanden niet deelnemen aan een nieuwe selectieprocedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Audrey Angeli en Jana Landuyt (selectieverantwoordelijken) : jobs.amc@fedasil.be

Zin om te solliciteren?

Herken je jezelf in het profiel dat we zoeken en heb je interesse in deze functie? Dien je kandidatuur in tegen uiterlijk 5/10/2022 voor MIDDERNACHT via het sollicitatieformulier dat je online vindt op https://www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil en voeg de gevraagde documenten toe.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

-         een motivatiebrief

-         een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

-         een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad – model 1 & 2) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

https://www.fedasil.be/nl/node/9162/251705

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Jana Landuyt - Selectiedeskundige
E: jobs.amc@fedasil.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures