Ben je een statutair ambtenaar met niveau A1? Heb je een diploma van licentiaat of master in de Rechten (universitair of hoger onderwijs van het lange type)? Heb je zin om de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking te ondersteunen en jouw juridische kennis met hen te delen? Wil je graag deel uitmaken van een enthousiast team? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging in je carrière? Dan is deze functie (via detachering) misschien wel iets voor jou!

Als secretaris - jurist bij de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking geef je juridisch advies en aanbevelingen aan de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking, ministeriële diensten, het Parlement en eventuele externe klanten (bedrijven, burgers,…) en dit op basis van de interpretatie van de bestaande regelgeving. Je ondersteunt hen proactief bij hun dossiers, vragen,…

 

De specifieke taken zijn:

 • Je verleent administratieve ondersteuning bij de behandeling van dossiers en de begeleiding van de commissievergaderingen (waaronder het opstellen van de PV’s, uitnodigingen versturen, agenda opmaken, presentiegelden en reiskosten van de commissieleden verwerken,…);

 • Je staat als secretaris in voor de werking en het administratief beheer van het Nederlandstalig secretariaat van diezelfde commissie en werkt hiervoor nauw samen met het Franstalig secretariaat en beide Voorzitters van de commissie;

 • Je staat in voor het beheer en de verwerking van de registraties van de zwangerschapsafbrekingen in België;

 • Je behandelt, analyseert en rapporteert de jaarlijkse verslagen van de Nederlandstalige instellingen waar zwangerschapsafbrekingen werden uitgevoerd;

 • Je zorgt voor de publicatie van het tweejaarlijks verslag van de Evaluatiecommissie en verwerkt hiervoor de cijfergegevens uit de database IVG in een overzichtelijke Excelfile;

 • Je staat in voor de organisatie van de commissievergaderingen, notuleert en verleent juridische ondersteuning tijdens deze vergaderingen ; 

 • Je maakt de verslagen van de commissievergaderingen op;

Wil je graag nog meer informatie over de functie - inhoud? Neem dan contact op met dhr. Kris Coppens - Administratief Assistent Ondersteuning Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking

Tel.: 02/524.92.60.

Mail: kris.coppens@health.fgov.be

Nationale Evaluatiecom. Zwangerschapsafbreking

Er is één functie van Secretaris - Jurist (A1) vacant bij de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking, een parlementaire commissie met zetel in de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (5e verdieping). We zijn recent verhuisd naar het gebouw Galilee (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). In het nieuwe gebouw staat “the new way of working” (gezond en duurzaam samenwerken) centraal.

 

De Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsafbreking werd opgericht om de uitvoering van de bepalingen inzake zwangerschapsafbreking te evalueren. Deze commissie bestaat uit 16 leden, benoemd op basis van hun kennis en ervaring en ingedeeld in 3 categorieën: artsen – hoogleraar geneeskunde; advocaat – hoogleraar recht en professionals uit de kringen die verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding van vrouwen in nood.

 

Om de twee jaar stelt de Nationale Evaluatiecommissie een statistisch verslag op ter attentie van het Parlement. Dit verslag beschrijft en evalueert de toepassing en de evolutie van de toepassing van de Belgische abortuswetgeving en stelt aanbevelingen voor om het aantal abortussen te verminderen en de begeleiding en opvang van vrouwen in nood te verbeteren. Deze statistische gegevens zijn ontleend aan de gegevens die zijn gecodeerd via de registratiedocumenten van de zwangerschapsafbrekingen in België en de gegevens afkomstig uit de jaarverslagen van de zorginstellingen en informatiediensten van deze zorginstellingen.

 

Meer informatie aangaande de oprichting en de werking van de Nationale Evaluatiecommissie en het secretariaat is terug te vinden in onderstaande wetgeving:

 

 • Wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (B.S. 05/04/1990);

 • Wet van 13 augustus 1990 betreffende de oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek  (B.S. 20/10/1990);

 • Wet van 16 juni 2016 tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 betreffende de oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft;

 • Wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen.

Voor extra informatie omtrent de geregistreerde zwangerschapsafbrekingen in België, de statistische gegevens en het memorandum (van februari 2020) aan het Parlement, verwijzen we naar de publicaties (zoals de tweejaarlijkse verslagen van de Nationale Evaluatiecommissie en de verschillende formulieren) die terug te vinden zijn via deze link: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-en-einde/vrijwillige-zwangerschapsonderbreking


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - Galileelaan 5/2 - 1210 Brussel

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Kunnen zich kandidaat stellen voor deze detachering, Nederlandstalige statutaire ambtenaren met niveau A1 en in het bezit van een diploma van licentiaat of master in de Rechten (universitair of hoger onderwijs van het lange type) van:

 • Een federale overheidsdienst;

 • Een organisme van openbaar nut dat onder het gezag, het toezicht of de controle staat van de Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten.

 

COMPETENTIES

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies;
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren;
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je eigen expertise;
 • Je handelt integer en in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties;
 • Je plant en beheert actief je eigen groei in functie van je eigen mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken;
 • Een sterke motivatie is ook van belang voor deze functie.

  

Pluspunten

 • Aangezien je terecht komt in een tweetalige omgeving is kennis van het Frans een pluspunt;
 • Je hebt ervaring met het verwerken van cijfergegevens in Excel, waaronder het berekenen van de statistische gegevens en het opmaken van gegevenstabellen en grafieken.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Je wordt aangeworven als gedetacheerd ambtenaar. De detacheringsvoorwaarden zijn bepaald volgens de bestaande regelgeving, namelijk volgens de wetten en besluiten:

 1. Wet van 13 augustus 1990 betreffende de oprichting van de Evaluatiecommissie - artikels 4,5 en 7;
 2. KB van 16 januari 1992 betreffende de vaststelling van het effectief van het secretariaat van de Evaluatiecommissie;

 3. KB van 27 januari 1992 tot vaststelling van de detacheringsvoorwaarden van het overheidspersoneel naar het secretariaat van de Nationale Evaluatiecommissie;

 4. KB van 28 mei 1996 dat het hierboven vermeld KB van 27 januari 1992 wijzigt;

 5. Artikel 51 van het KB van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt.

Je plaats van tewerkstelling: Gebouw Galilee - Galileelaan 5/2 te 1210 Brussel

Contract: Interne markt

Werkregime: Voltijds

Er zal een eerste screening gebeuren op basis van de deelnemingsvoorwaarden (bewijs benoeming niveau A1 en diploma). Indien je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Dit selectiegesprek zal plaatsvinden in het Galilee – gebouw (Galileelaan 5/2 – 1210 Brussel) of via Teams, afhankelijk van de sanitaire maatregelen die op dat moment gelden. We brengen je zo spoedig mogelijk op de hoogte van zodra er een definitieve beslissing werd genomen.

 

Tijdens het selectiegesprek zullen de gevraagde competenties geëvalueerd worden. Je zal ook bevraagd worden over je motivatie en je interesse voor deze functie.

 

Het selectiegesprek zal maximum 50 minuten duren en zal georganiseerd worden in de loop van de maand december 2021.

Gelieve je CV, motivatiebrief, bewijs van benoeming in niveau A1 en je diploma van licentiaat - of master in de rechten (universitair of hoger onderwijs van het lange type) ten laatste op donderdag 2 december 2021 door te sturen naar jade.bracke@health.fgov.be. Op deze manier kunnen de deelnemingsvoorwaarden gecontroleerd worden. Indien je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden zal er verder contact met je worden opgenomen om een selectiegesprek in te plannen. Indien je niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden dan stopt de selectieprocedure. Je zal hier dan sowieso via mail van op de hoogte gebracht worden.

De dienst kiest voor een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Jade Bracke - Business Partner HR
P: 02/524.93.16.
E: jade.bracke@health.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures