Aanwerving bij wijze van detachering en samenstelling van een wervingsreserve van Franstalige en Nederlandstalige Commissarissen-auditors met een bijzondere kennis van ICT/Data (m/v/x) voor de Dienst Enquêtes van het Vast Comité I

Het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, gaat over tot de aanwerving bij wijze van detachering en de samenstelling van een wervingsreserve van Franstalige en Nederlandstalige commissarissen-auditors voor zijn Dienst Enquêtes, geldig voor twee jaar (verlengbaar).

Vast Comité I

Het Vast Comité I is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat en van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid. Daarnaast oefent het, in de regel samen met het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, de controle uit over de werking van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en over de verschillende diensten die dit coördinatieorgaan ondersteunen.

De controle  slaat in beginsel zowel op de rechtmatigheid (de controle op de naleving van de ter zake geldende wet- en regelgeving) en de doelmatigheid (de controle op de efficiëntie van de inlichtingendiensten), als op de coördinatie (de onderlinge afstemming van de werking van de betrokken diensten). 
Wat betreft de diensten die het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ondersteunen, heeft de controle alleen betrekking op hun verplichting om informatie inzake terrorisme en extremisme mee te delen.

Het Comité is ook belast met de controle op de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorist fighters en haatpropgandisten, en dit samen met het Controleorgaan op de politionele informatie (COC). 

Ten slotte werd het Comité in 2018 aangesteld als Bevoegde toezichthoudende autoriteit (BTA). In deze hoedanigheid ziet het toe op de naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij tal van diensten en personen die gegevens verwerken in het kader van de ‘nationale veiligheid’.


Vacatures

  • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

https://www.comiteri.be

De kandidaat of kandidate dient:

-        de Belgische nationaliteit te bezitten en in België gedomicilieerd te zijn;

-        een relevante ervaring te hebben van minstens 5 jaar, in het bijzonder inzake ICT (zie punt 2.3.) ;

-        zich ervan te onthouden iedere andere functie uit te oefenen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Vast Comité I;

-        van onberispelijk gedrag te zijn en de burgerlijke en politieke rechten te genieten;

-        bereid te zijn om, na een door het Vast Comité I georganiseerde vorming, de reglementaire wapens of andere verdedigingsmiddelen die ter beschikking
         worden gesteld, te dragen en desgevallend te gebruiken;

-        houder te zijn van een rijbewijs van minstens categorie B;

-        bij indiensttreding houder te zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau “Zeer Geheim”;

-        fysiek geschikt te zijn om zich op het terrein te begeven waar de vermelde diensten hun activiteiten ontplooien;

-        in het bezit te zijn van een graduaatsdiploma, richting informatica, of een universitair diploma (bachelor/master) informatica, uitgereikt in het Frans of het
         Nederlands en erkend door de bevoegde administratieve autoriteiten en/of een functie bekleden van ten minste niveau 2+ of niveau B bij een
         overheidsdienst of inlichtingendienst, of bevorderd zijn tot de rang van elite onderofficier bij het leger of hoofdinspecteur bij de politie.

2.2.      Detachering

De commissaris-auditor wordt gedetacheerd vanuit zijn/haar dienst van oorsprong. Hij/zij moet in de voorwaarden zijn om aldus te kunnen worden gedetacheerd.

2.3.      Vereist profiel

           Algemeen

De kandidaat of kandidate dient zijn/haar kennis en belangstelling aan te tonen voor onderwerpen die tot het bevoegdheidsdomein van de inlichtingendiensten behoren.

Hij/zij is vertrouwd met of heeft interesse in minstens één van volgende domeinen:

-        de inlichtingenwereld en de regelgeving daaromtrent;

-        organisatie, management en audit van organisaties, interne controle of inspectie binnen organisaties;

-        de gerechtelijke wereld (politiedienst, magistratuur, …).

De kandidaat of kandidate moet beschikken over een goede praktische kennis (actief - passief) van de tweede landstaal. Engelse taalvaardigheid (actief - passief) is een pluspunt. Deze taalvaardigheden zullen worden beoordeeld tijdens de mondelinge selectietest en kunnen verder worden beoordeeld tijdens het eindselectiegesprek.

   Technisch

De kandidaat of kandidate heeft een bewezen kennis en/of praktische ervaring op het terrein van informatietechnologie, en in het bijzonder in meerdere van de volgende domeinen:

-        functionele analyse van relationele databases en beheer van gegevens (kennis van SQL vormt een meerwaarde);

-        ICT-veiligheid, in het bijzonder met betrekking tot gegevensbescherming;

-        netwerkarchitectuur;

-        onderscheppen van datastromen;

-        sociale media;

-        information retrieval, data warehousing en business intelligence;

-        data-analysetechnieken zoals data- en tekstmining, clustering en indexering.

De kandidaat of kandidate is in staat om geavanceerde technologische concepten op een synthetische manier en in een voor een niet-technicus lezer begrijpbare taal uit te leggen.

2.4.      Vaardigheden en attitudes

Van de commissaris-auditor wordt verwacht dat hij/zij:

-        beschikt over goede schrijf- en communicatievaardigheden;

-        probleemoplossend georiënteerd is en luisterbereidheid vertoont;

-        onpartijdig kan oordelen en zich onpartijdig kan opstellen;

-        zin vertoont voor synthese en analytisch kan denken;

-        nauwgezet en binnen vooropgestelde termijnen kan werken, zowel zelfstandig als in teamverband;

-        flexibiliteit, creativiteit en zin voor initiatief vertoont;

-        discreet, loyaal en integer is;

-        de normen en richtlijnen inzake veiligheid respecteert.


Niveau

  • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
  • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

De gebeurlijke indiensttreding gebeurt bij wijze van detachering voor een hernieuwbare periode van 5 jaar. Vooraleer benoemd te worden door het Vast Comité I, zal de geselecteerde kandidaat na aanwerving een stageperiode van 12 maand doorlopen, af te sluiten met een positieve beoordeling door de directeur van de Dienst Enquêtes, onder voorbehoud van goedkeuring door het Vast Comité I.

De commissaris-auditor blijft het loon ontvangen waarop hij/zij recht heeft in zijn korps of dienst van oorsprong, waarbij deze zich er bij het Vast Comité I toe verbindt dat het loon gedurende de detacheringsperiode aan de gedetacheerde wordt doorbetaald. Het Comité zal de betaalde bedragen terugbetalen op basis van een driemaandelijkse factuur.

De commissaris-auditor ontvangt een detacheringspremie en een vaste vergoeding voor onregelmatige prestaties, met een totaal bruto maandbedrag van 1.421,03€ (aan de huidige index), met uitsluiting van elke andere toelage.

Reiskosten (woon-werkverkeer) worden volledig vergoed tot maximaal de kosten van het abonnement van het openbaar vervoer (1ste klasse).

Hij/zij ontvangt eveneens een forfaitaire vergoeding van 16,36€ per gepresteerde werkdag.

Voor elk kind tussen 6 en 25 jaar dat naar school gaat, ontvangt de commissaris-auditor een schooltoelage.

Hij/zij is begunstigde van een hospitalisatieverzekering en een verzekering voor medische kosten op vrijwillige basis.

De commissaris-auditor behoudt in zijn oorspronkelijke dienst zijn rang en anciënniteit, en zijn pensioenrechten en bevorderingsmogelijkheden, zonder dat een bevordering noodzakelijkerwijze een einde stelt aan de functie van commissaris-auditor.

Voorts wordt erop gewezen dat de detachering en andere toegekende voordelen in een later stadium nog kunnen worden gewijzigd door de tenuitvoerlegging van een door de Kamer van volksvertegenwoordigers gewenst synergiebeleid dat ten volle wordt gesteund door het Vast Comité I.

Contract: Interne markt

Werkregime: Voltijds

Een selectiecommissie onder voorzitterschap van de directeur van de Dienst Enquêtes zal overgaan tot een onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidaturen en een preselectie doorvoeren op basis van de elementen uit het dossier van de kandidaat (met inbegrip van de aangevoerde beweegredenen van de kandidatuur).

Enkel de kandidaten die alle toelatingsvoorwaarden vervullen en waarvan de vorming, de beroepservaring, de vaardigheden en motivatie aan de functie beantwoorden, zullen tot de proeven toegelaten worden.

Na de preselectie zullen de kandidaten een schriftelijke proef afleggen waarbij zij ten minste 50% van de punten moeten behalen.  De hoogst gerangschikte kandidaten (maximaal 12) worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Na afloop van de selectieproeven zal het Vast Comité I, op gemotiveerd voorstel van de directeur van de Dienst Enquêtes en na de voorgestelde kandidaten of kandidaat gehoord te hebben, overgaan tot de aanwerving van één commissaris-auditor en de plaatsing op een wervingsreserve met een tweejarige geldigheidstermijn (verlengbaar).

Het Vast Comité I behoudt zich het recht voor om de inschrijvingstermijn te verlengen of gebeurlijk niet tot aanwerving of plaatsing op een wervingsreserve over te gaan bij gebrek aan valabele kandidaturen.

Op straffe van onontvankelijkheid, zullen de kandidaturen op volgende wijze samengesteld en ingediend worden: de kandidaturen worden per aangetekende brief toegezonden aan de directeur van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Leuvenseweg 48 bus 4 te 1000 Brussel, uiterlijk op 31 augustus 2022.

Bij de kandidatuur zijn op straffe van onontvankelijkheid te voegen:

-        een gedetailleerd curriculum vitae met vermelding van de huidige betrekking en desgevallend alle vorige betrekkingen;

-        motivering van de kandidatuur;

-        kopie van het vereiste diploma, getuigschriften van bijzondere vaardigheden;

-        voor de kandidaten die op het ogenblik van hun kandidatuurstelling geen houder zijn van een veiligheidsmachtiging “Zeer Geheim”, de uitdrukkelijke
         vermelding zich te onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek met het oog op het bekomen van een dergelijke veiligheidsmachtiging.

Indien de kandidaat dit uitdrukkelijk vermeldt, kan de kandidatuur vertrouwelijk worden behandeld.

 

https://www.comiteri.be

Fabian PONCELET - Directeur van de Dienst Enquêtes
P: 02/286.29.11
E: info@comiteri.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures