MIssie:

Onder het gezag van het College van Burgemeester en Schepenen, voor de algemene en coördinerende leiding van de administratie van de Stad instaan. Samen met de departementen de wettelijk voorgeschreven taken en de beleidsopdrachten zo effectief en efficiënt mogelijk realiseren. Aan de voorbereiding en evaluatie van het beleid deelnemen en voor de uitvoering ervan door de administratie zorgen, volgens de principes van goed bestuur.

Taken:

 • Organiseren van de administratie, ontwikkelen van processen en rapportering om de beleidsdoelstellingen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te realiseren. Het directiecomité voorzitten. Instaan voor goede informatiedoorstroming
 • Als hoofd van het personeel, organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van opdrachten en activiteiten van de diensten op kwantitatief en kwalitatief vlak. Werken aan een geschikte organisatiecultuur
 • Voorbereiden en uitvoeren, met name binnen het directiecomité, van de fundamentele beleidsassen die zijn opgenomen in het driejarenplan waarnaar wordt verwezen in art. 242 bis van de Nieuwe Gemeentewet
 • Opzetten, leiden, faciliteren van belangrijke strategische en veranderingsprojecten in samenwerking met het directiecomité
 • Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen en juridisch en administratief advies geven aan de Gemeenteraad, het College en andere beslissingsorganen
 • (Mede-)Ondertekenen van alle officiële documenten (reglementen, dienstorders en briefwisseling) opgemaakt door de Gemeenteraad of het College, of één van haar leden, alsook de publicaties, akten en briefwisseling namens de Stad, behoudens delegatie
 • Instaan voor de installatie van nieuwe politieke organen;  voorbereiden van de agenda van de Gemeenteraad en het College
 • Kwaliteitsvol opstellen van p.-v. ’s van de vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen van de Gemeenteraad, het College, de Politieraad en  de conferentie van de Burgemeesters. Opmaken van het jaarverslag overeenkomstig art. 7 van de ordonnantie van 12.01.06 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en vergoedingen
 • Instellen en opvolgen van het interne controlesysteem zoals bedoeld in titel VI bis van de Nieuwe Gemeentewet
 • De processen-verbaal en dossiers betreffende GAS-boetes analyseren, naar de betrokken partijen luisteren en een administratieve sanctie voorstellen die in verhouding staat tot de inbreuk
 • Ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van professionele relaties teneinde de belangen van de Stad te vrijwaren en het imago van de Stad te bevorderen

Stad Brussel

Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

https://jobs.brussel.be

 1. De Belgische nationaliteit hebben
 2. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs, in een economische richting
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 3. Relevante ervaring hebben van minstens 10 jaar in een functie van middle of hoog management
 4. Relevante ervaring hebben in strategisch management
 5. Kennis/Ervaring hebben van/in de organisatie van de openbare sector en de politieke besluitvormingsprocessen
 6. Voldoen aan de vereisten over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik van talen in de bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 (artikel 11 of gelijkwaardig)

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

 • Tewerkstelling in statutair verband
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 6.991,75 € (minimum)/10.124,77 € (maximum) (weddeschaal A11) (toelage Directiecomité inbegrepen). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen:  dienstwagen of mobiliteitsbudget, smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van het remgeld bij het UVC  Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden van de kandidaten test (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, verandering sturen, mondelinge communicatie). Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met de leden van het College, die de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c. v.;
 • een kopie van het vereiste diploma;
 • een kopie van het door selor uitgereikt bewijs van taalkennis (artikel 11 of gelijkwaardig).

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is vrijdag 26 november 2021.
Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden
.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

https://jobs.brussel.be/nl/vacature/63379/gemeentesecretaris-m-v-x-/

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Michèle Massant - Diensthoofd
P: 02 279 24 23
E: michele.massant@brucity.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures