Het doel van de dienst Stadsontwikkeling is om proactief bij te dragen aan de verbetering van de levenskwaliteit in de stad en te zorgen voor een goede territoriale ontwikkeling van de gemeente in de regio, vanuit economisch, stedenbouwkundig, ecologisch, architecturaal en erfgoedoogpunt. De activiteiten van het departement vloeien hoofdzakelijk voort uit de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot deze aangelegenheden en de controle daarop, maar ook uit de uitvoering van het desbetreffende gemeentelijke beleid.

 

Het departement Stadsontwikkeling bestaat uit zes diensten:

 • Stedenbouwkundige Inspectie en Conformiteit
 • Stadsontwikkeling en mobiliteit
 • Stedenbouwkundige vergunningen
 • Milieuvergunningen
 • Economische ontwikkeling
 • Aanleg

 

Als Directeur, staat u in voor de realisatie van de strategische doelstellingen van het departement, die ik samen met de diensthoofden vertaal naar een operationeel plan in overeenstemming met de door het beleid vastgestelde doelstellingen. Ik coördineer de verschillende diensten en zorg voor consistentie met de genomen beslissingen voor de gehele administratie. Ik vertegenwoordig mijn administratie en garandeer de wettelijkheid, de kwaliteit van het werk en de tevredenheid van het publiek.


Als lid van het directiecomité zorg ik voor de samenhang, de transversaliteit en de versterking van de cohesie binnen de administratie onder het rechtstreekse hiërarchische gezag van de gemeentesecretaris. Alle uw taken worden in een tweetalige context uitgevoerd. 

Anderlecht

Het gemeentebestuur van Anderlecht telt ongeveer 1700 personeelsleden die zich dagelijks inzetten ten dienste van de Anderlechtse burger: openbare werken, parkeer – en , mobiliteitsplannen,...

 

Zijn rol bestaat niet alleen uit het onthaal van elke burger, maar ook uit het onderhouden en herstellen van de straten en de leefomgeving van de Anderlechtenaren, het aanbieden van een kwalitatieve infrastructuur en dienstverlening en het stimuleren van economische ontwikkeling.

 

De waarden van onze administratie zijn: integriteit, respect, neutraliteit, solidariteit en delen. Het departement Stadsonwtikkeling is gevestigd in de Veeweydestraat.

 

U vindt meer informatie over onze administratie en de laatste nieuwtjes op www.anderlecht.be


Vacatures

 • Aantal (1) - 1070 Anderlecht - Veeweydestraat.

http://www.anderlecht.be

Het informatiedossier, dat omvat als alle informatie betreffende het functieprofiel, het programma van de proeven, de voorwaarden om deel te nemen en te slagen, kan via de gemeentelijke website bekomen worden:  www.anderlecht.be- vacatures.

 

1. Verantwoordelijkheden inzake beheerscontrole

Diagnosticeren van de werking van het departement en verbeteracties voorstellen

Uitwerken, controleren en opvolgen van de begrotingen

Opvolgen, communiceren, controleren en evalueren van de implementering van de doelstellingen en projecten

Actief bijdragen tot de uitwerking van overheidsopdrachten, overeenkomsten en reglementen met betrekking tot de ontwikkelde activiteiten

Proactief bijdragen tot de opstelling van dossiers in het kader van projectoproepen

Toezien op een optimaal beheer van de middelen door een moderne dienstverlening te garanderen, die het mogelijk maakt de standaardprocessen en -procedures, de digitalisering en de klantentevredenheid te vereenvoudigen en transparanter te maken, met als doel de burgers een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden

Uitwerken van een beleid voor de klachtenbehandeling en instaan voor de opvolging ervan

Opvolgen van de wettelijke en vernieuwende evoluties inzake de verschillende beleidsdomeinen

2. Verantwoordelijkheden inzake personeelsbeheer

Verzekeren van een sociaal management en toezien op het welzijn van de medewerkers (pesterijen, arbeidsongevallen, conflictbeheersing, herinschakeling, enz.) alsmede op de naleving van de arbeidsvoorwaarden en de gezondheids-en veiligheidsvoorschriften

 

Leiden, coördineren, superviseren en evalueren van het personeel en samenwerken met het management

Kennis en goede praktijken delen om de autonomie, de vaardigheden en de motivatie van het personeel te ontwikkelen

Organiseren van een goede interne communicatie aan de hand van regelmatige staf- en dienstvergaderingen.

Deelnemen aan de aanwerving en HR-ontwikkeling van medewerkers: onthaal en integratie, functieomschrijving, opleiding, mobiliteit, evaluatie, benoeming, loopbaan

Plannen van het previsioneel beheer van het kader en het personeelsbestand

3. Verantwoordelijkheid inzake interne controle

Diagnosticeren van de werking van de entiteit en verbeteracties voorstellen

De bestaande procedures analyseren en pertinente verbeteringen formuleren die moeten leiden tot het bereiken van de vastgelegde strategische doelstellingen

4. Interne betrekkingen

Rapporteren van de noden, realisaties en resultaten van het departement aan de gemeentesecretaris en het directiecomité

5. Permanente doelstellingen

Zorgen voor de invoering van een interne controlecultuur in de organisatie van het departement door te zorgen voor procesbeheer, risicobeheersing, voortdurende verbetering en rapportage

 

Het privacybeleid strikt toepassen in samenwerking met de adviseur informatiebeveiliging en met inachtneming van de AVG

Opzetten en organiseren van interne en externe communicatie

Opstellen van strategische documenten

 

Deelnemingsvoorwaarden voor de externe oproep op straffe van nietigverklaring van de kandidatuur:

A.    VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT HET EXAMEN

 1. Burgerlijke en politieke rechten genieten en van goed gedrag zijn;
 2. In een van de volgende twee omstandigheden verkeren:
 • In het bezit zijn van een masterdiploma of een gelijkwaardig diploma dat door een van de Belgische Gemeenschappen is erkend en een anciënniteit van ten minste twee jaar in een leidinggevende functie hebben (bewijs te leveren)
 • statutair medewerker zijn en een anciënniteit van ten minste twee jaar hebben in een functie op A-niveau (graad gelijk aan of hoger dan de graad van bestuurssecretaris) bij het bestuur van Anderlecht of bij een lokaal bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

B.    DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Vóór de uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen dienen de volgende documenten te worden ingediend:

 1. Fotokopie van diploma, certificaat en/of gelijkwaardigheidsattest indien vereist
 2. Belg of burger van de Europese Unie zijn en een recto-versokopie van de identiteitskaart bijvoegen. Indien nodig in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning en een geldige werkvergunning;
 3. Cv en een visienota over de functie van directeur van het departement Stadsontwikkeling (bv. sterke en zwakke punten van het departement, problemen, uitdagingen, strategie, actieplan, enz.)
 4. Indien nodig, voor statutaire personeelsleden in een ander lokaal bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het uittreksel bijvoegen van het lokaal bestuur dat de definitieve benoeming in de functie bewijst in overeenstemming met de toegangsvoorwaarden

Opmerking: De kandidaten moeten het examen afleggen in het Nederlands of in het Frans overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

We bieden aantrekkelijke voordelen:

 • Het bruto maandloon gekoppeld aan het barema van de overheidssector voor niveau A7 (barema’s van het sociaal handvest) bevindt zich tussen 4669.74 € (0 jaar anciënniteit) en 7363.84 €  (23 jaar anciënniteit), aangevuld met andere interessante voordelen: collectieve hospitalisatieverzekering, 100 % tegemoetkoming in de kosten van het openbaar vervoer (zie arbeidsreglement) en een eindejaarspremie (voor de overheidssector)
 • Tweetaligheidspremie: 468.54 € (voor de houders van het Selorbrevet)
 • Uitgebreide mogelijkheden tot het volgen van vormingen
 • Werkplek: ideaal gelegen in de nabijheid van het openbaar vervoer
 • Werktijd:  37u30 per week
 • Evenwicht tussen werk en privé: flexibele werkuren, glijdend uurrooster, aantrekkelijke legale en extralegale verloven, telewerk, maaltijdcheque.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

PROEVEN

 

1. Het eerste deel bestaat uit een analyse door de jury van de door de kandidaat ingediende visienota, om de redactionele, analytische, strategische en synthetische vaardigheden van de kandidaat te toetsen, alsook zijn/haar vermogen om passende oplossingen te vinden (50 punten)

 

2. Schriftelijke proef over materies die rechtstreeks met een gemeentebestuur te maken hebben (100 punten):

De vragen zullen betrekking hebben tot:

    A. Algemene beginselen uit de volgende materies: (50 punten)

 • de Nieuwe Gemeentewet
 • het grondwettelijk recht
 • het administratief recht
 • de wetten betreffende overheidsfinanciën
 • de wet op de overheidsopdrachten

    B. professionele materies gekoppeld aan het departement Stadsontwikkeling; (50 punten)

 3.  Assesment: facultatief ter beoordeling van de jury. Dit is geen eliminatieproef.

 4. Mondelinge proef: een onderhoud met vragen van algemene aard en over de professionele kennis en de managementvaardigheden van de kandidaat.  (100 punten)

Om voor het examen te slagen, moeten de kandidaten ten minste 50 % van de punten, toegekend aan proef 1, 2 en 4, en 60 % van de op het algemeen totaal voorziene punten behalen.

C.  RANGSCHIKKING EN WERVINGSRESERVES

De gemeenteraad stelt de lijst met de laureaten van het examen vast.

De geslaagde kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve van directeur van het departement Stadsontwikkeling, in de graad van directeur- niveau A7.

De wervingsreserve blijft geldig voor een periode van twee jaar vanaf de datum waarop de gemeenteraad de uitslagen van het examen vaststelt.

 

D. STAGE EN BENOEMING

 

Stage

Om toegelaten te worden tot de stage moeten de laureaten:

−    Medisch in staat zijn de functie uit te oefenen: de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt de vereiste lichamelijke geschiktheid vast;

−    voldaan hebben aan de verplichtingen van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, en in het bezit zijn van het Selor-certificaat waaruit blijkt dat zij over voldoende schriftelijke en mondelinge kennis beschikken (artikel 9§2, of artikel 11, of artikel 12, of artikel 13)

−    Uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden) - model 1

Een stageperiode van minimum 12 maanden moet effectief worden gepresteerd.

 

E. VASTE BENOEMING

Voorwaarden:

-        Erkend zijn als geschikt voor de graad waarvoor de kandidaat het examen heeft afgelegd op basis van een gedetailleerd stageverslag opgesteld door de gemeentesecretaris

-        Eedaflegging

De andere gevraagde documenten versturen (zie informatiedossier beschikbaar op de website van de gemeente Anderlecht: www.anderlecht.be – rubriek « Wonen/ Werken - Tewekstelling) of via mail naar examen@anderlecht.brussels

 

De volledige kandidatuur moet ten laatste op 20 januari 2021 ingediend worden.  

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Mevr. MARENNE Emilie  (02/800.07.19) of Dhr. HACHE Jimmy (02/558.09.05) van de cel Talenten en Ontwikkeling of via mail naar examen@anderlecht.brussels

https://www.anderlecht.be/nl/tewerkstelling

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.

Marenne Emilie - Cel Talenten en Ontwikkeling
P: 02.800.07.19
E: examen@anderlecht.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures