U bent in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de monitoring inzake overheidsopdrachten bij de diverse overheden, overheidsdiensten en overheidsbedrijven waarop het Rekenhof controle uitoefent.

U voert risicoanalyses en grondige dossiercontroles uit met betrekking tot de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

U geeft intern zowel juridische als methodologische ondersteuning bij de controletaken.

 

Rekenhof

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.

Het Rekenhof controleert op een onafhankelijke manier de ontvangsten en de uitgaven van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, van de openbare instellingen die van die overheden afhangen, en van de provincies. Het staat de parlementaire vergaderingen en de provincieraden bij in de uitoefening van het toezicht op de inning en de aanwending van de overheidsgelden. Het Rekenhof informeert hen met bevindingen, oordelen en aanbevelingen die het resultaat zijn van:

 • begrotingsonderzoek
 • financiële audits,
 • auditactiviteiten op het vlak van de wettigheid en regelmatigheid van de overheidsontvangsten en – uitgaven en controle op de goede besteding van de overheidsgelden (hiertoe behoren dus ook de audits op het vlak van overheidsopdrachten).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Brussel

http://rekenhof.be

Technische competenties

U beschikt over de volgende technische competenties:

 •  een zeer grondige kennis van het vakgebied op het vlak van de wetgeving, reglementering, rechtspraak en rechtsleer inzake overheidsopdrachten;
 •  een goed inzicht in de Belgische staatsstructuur, in de werking en organisatie van de wetgevende en uitvoerende macht en in de openbare financiën en de rol van het Rekenhof;
 •  goede kennis van de courante IT-tools en programma’s binnen het vakgebied;
 •  bij audits bij de federale overheid is minimaal een passieve kennis, mondelinge en schriftelijk,  van het Frans noodzakelijk; kennis van de belangrijkste aspecten van de terminologie van het vakgebied in het Frans is een pluspunt.

Generieke competenties

U beschikt over de volgende algemene competenties:

 • in uw professionele handelingen en activiteiten getuigt u  van ethisch gedrag, in overeenstemming met de waarden, strategieën en procedures van het Rekenhof;
 • u werkt resultaatgericht en wil de doelstellingen van de instelling bereiken door uw activiteiten te plannen en te organiseren en door gerichte acties te ondernemen;
 • u werkt samen, deelt uwkennis en informatie op transparante wijze, staat open voor kritiek en gaat op zoek naar samenwerking en complementariteit bij de leden van uwteam en bij andere gesprekspartners;
 • u heeft een sterk ontwikkeld analytisch (probleemanalyse) en synthetisch denken (oordeelvorming), waarbij op efficiënte wijze wordt omgegaan met de beschikbare informatie en problemen in al hun verbanden worden geduid en tot hun essentie worden herleid.
 • u communiceert vlot met alle stakeholders, drukt u genuanceerd uit, zowel verbaal en non-verbaal als schriftelijk en bent in staat uwmening duidelijk te formuleren;
 • u kan omgaan met stress: in kritieke situaties geeft ublijk van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. U bent is in staat coherent werk af te leveren, ook in dringende gevallen, en haalt meerwaarde uit divergenties;
 • u doet aan zelfontplooiing: ustaat open voor verandering (structuren, werkwijzen, culturen, enz.) en besteedt aandacht aan het permanent verwerven van nieuwe competenties naargelang de professionele behoeften.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het vergelijkend wervingsexamen te worden toegelaten, moeten de kandidaten op de uiterste inschrijvingsdatum (2 juni 2022) aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

 1. houder zijn van een diploma van master/licentiaat in de rechten, uitgereikt door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen;
 2. ten minste 2 jaar relevante ervaring kunnen aantonen op het vlak van de toepassing en/of de controle van de reglementering inzake overheidsopdrachten;
 3. Belg zijn.

De kandidaat die in het bezit is van het vereiste diploma dat werd behaald in een ander land dan België of dit diploma behaald heeft in een andere taal dan het Nederlands, kan enkel worden toegelaten tot het examen indien hij ten laatste op datum van de test van de technische competenties de academische erkenning van zijn studiegetuigschrift heeft verkregen en/of zijn kennis van het Nederlands heeft bewezen door een getuigschrift afgeleverd door SELOR overeenkomstig de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken (toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001).

De toelatingsvoorwaarden dienen nog steeds vervuld te zijn op het ogenblik van de indiensttreding.

 


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wedde

Geïndexeerde maandelijkse brutobeginwedde, zonder voorgaande beroepservaring : 5.142,49 euro (verhoogd in functie van de voorgaande beroepservaring): per schijf van twee jaar in aanmerking komende voorgaande diensten verhoogt de bovenvermelde maandwedde met 230,95 euro voor de eerste twaalf jaar en met 153,97 euro voor de volgende twaalf jaar. De beroepservaring die werd opgedaan in de privésector wordt voor maximum 10 jaar in aanmerking genomen, voor zover het Rekenhof deze erkent als rechtstreeks dienstig voor de uitoefening van de functie.

Tijdens de loopbaan bij het Rekenhof worden op basis van verworven anciënniteit biojkomende tweejaarlijkse weddeverhogingen toegekend.

Loopbaan

De adjunct-auditeur wordt na zes jaar dienst tot auditeur bevorderd en na weer zes jaar tot eerste auditeur, indien hij op dat moment telkens de vereiste statutaire voorwaarden vervult. 

De maximum geïndexeerde brutomaandwedde van een eerste auditeur bedraagt momenteel 9.022,44 euro.

Andere voordelen

- vergoeding voor de verplaatsingskosten woonplaats-werk;

- telewerkvergoeding (kantoorkosten en internetverbinding);

- maaltijdcheques;

- een gratis hospitalisatieverzekering voor het personeelslid en zijn gezin;

- extralegale kinderbijslag voor schoolgaande en studerende kinderen:

- mogelijkheid tot taalpremie (Frans en Duits):

- uitstekende balans werk-prive: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, plaats- en tijdonafhankelijk werken (telewerk tot 4 dagen/week):

- ruime, permanente bijscholingsmogelijkheden.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

SELECTIEPROCEDURE

Facultatieve proef: test van de persoonsgebonden competenties

Indien meer dan 20 kandidaten aan de  vermelde toelatingsvoorwaarden voldoen zal, in samenwerking met SELOR, een test worden afgenomen bestaande uit drie computergestuurde proeven: een beoordeling van het abstracte en van het verbale redeneervermogen en een situationele beoordelingstest.

De best gerangschikte 20 kandidaten en diegenen die evenveel punten hebben behaald als de kandidaat die als 20ste is gerangschikt op die test, worden toegelaten tot eerste eigenlijke selectieproef, de test van de technische competenties.

Indien er niet meer dan 20 kandidaten zijn die aan hoger vermelde toelatingsvoorwaarden voldoen, wordt deze proef niet ingericht en worden alle kandidaten onmiddellijk toegelaten tot de test van de technische competenties.

De test van de persoonsgebonden competenties is eliminerend, maar wordt niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de uiteindelijke rangschikking.

De test van de persoonsgebonden competenties vindt plaats op zaterdag 18 juni 2022 in de lokalen van Selor en neemt ongeveer een halve dag in beslag.

 

Test van de technische competenties

Op basis van gevalstudies, open vragen en/of meerkeuzevragen wordt onderzocht in welke mate de kandidaat over een doorgedreven kennis van de reglementering inzake overheidsopdrachten en de toepassing hiervan in de praktijk beschikt. Er wordt ook nagegaan of de kandidaat in het kader van een controleopdracht de belangrijkste risico’s inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten kan identificeren en daaromtrent aanbevelingen kan formuleren ten behoeve van de geauditeerde.

De proef wordt op 70 punten gequoteerd.

Ze zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022 in de lokalen van SELOR. Deze test neemt een halve dag in beslag.

Enkel de kandidaten die 60 % van de punten hebben behaald op de test van de technische competenties en behoren tot de best gerangschikte 10 kandidaten of evenveel punten hebben behaald als de kandidaat die als 10de is gerangschikt op die proef, worden toegelaten tot het selectie-interview.

 

Selectie-interview

 In dit interview van 30 tot 45 minuten wordt gepeild naar de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, naar zijn persoonlijkheid en motivatie, naar zijn belangstelling voor en affiniteit met het werkterrein en naar zijn mondelinge communicatievaardigheid.

 Ter ondersteuning van het interview dient de kandidaat ongeveer één week vóór het interview online een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Iedere kandidaat ontvangt hiertoe via e-mail een persoonlijke login.

 Samen met de informatie verstrekt op het inschrijvingsformulier dienen de resultaten van de persoonlijkheidstest als input voor de examenjury bij het interview.

 De proef wordt op 30 punten gequoteerd; de kandidaten die ten minste 60% van de punten hebben behaald op het interview, zijn geslaagd voor het vergelijkend wervingsexamen.

 De proef zal plaatsvinden in de lokalen van het Rekenhof in de loop van de maand september 2022.

 RANGSCHIKKING

 De geslaagden worden gerangschikt volgens het totale aantal punten dat ze behaald hebben op de test van de technische comptententies en het selectie-interview.

 Bij gelijkheid van punten wordt voorrang gegeven aan de kandidaat met de hoogste score op de test van de technische competenties.

 De geslaagden die niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig blijft.

Inschrijven voor het wervingsexamen kan enkel per mail en door middel van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de internetsite van het Rekenhof (rubriek Vacatures).

Het inschrijvingsformulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden. Het moet het Rekenhof toelaten na te gaan of de kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Inzonderheid het aspect voorgaande beroepservaring dient omstandig te worden toegelicht. Ter verduidelijking kan de kandidaat relevant geachte stukken bijvoegen (bv. een werkgeversgetuigschrift, een kopie van een arbeidsovereenkomst, een functiebeschrijving, …).

De kandidaat moet bij zijn inschrijvingsformulier een kopie van zijn diploma voegen (een gewone fotokopie/scan volstaat). 

Het inschrijvingsformulier, de kopie van het diploma en de eventuele andere documenten moeten via e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2022/OVERHEIDSOPDRACHT”.

De ontvangst van de kandidaturen zal worden bevestigd per e-mail.

Iedere kandidatuur die onvolledig is, die niet overeenstemt met alle bovengenoemde voorschriften of die laattijdig wordt verstuurd, zal worden beschouwd als nietig en zal worden verworpen.

De uiterste inschrijvingsdatum (datum e-mail) is 2 juni 2022.

http://rekenhof.be/NL/Vacatures.html

Het Rekenhof waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties en hanteert een objectieve selectieprocedure waarbij enkel de competenties gemeten worden die relevant zijn voor de functie. 

Guy Robbeets - dienst HR&O
P: 02 551 87 65
E: robbeetsg@ccrek.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures