Functie voorbehouden aan ambtenaren behorende tot de Franse of Nederlandse taalrol.

Doel van de functie:

 • Verstrekken van deskundig advies op het vlak van informatiesystemen en informatieveiligheid, met betrekking tot alle materies en dossiers die het Controleorgaan aanbelangen, hetzij aan de leden van het Controleorgaan, hetzij aan de medewerkers van het secretariaat, hetzij extern in bepaalde gevallen.
 • Analyseren en evalueren van informatiesystemen en hun beveiliging waarover het Controleorgaan zich moet uitspreken met als doel het bepalen of die systemen beantwoorden aan de wettelijke gegevensbeschermingsvereisten.
 • Verzekeren van een permanente opvolging van en een kennisoverdracht aan de collega’s over technologische evoluties en in het bijzonder van de gegevensbeschermingsimpact van deze evoluties op gegevensverwerkingen.
 • Bijdragen tot het aanmaken en verbeteren van de technische en beleidsmatige doctrine rekening houdend met de technologische evoluties.
 • Deelnemen aan gegevensbeschermingscontroles waarbij het technisch analyseren van de informatiesystemen en de beveiliging en de beoordeling van het beleid inzake informatieveiligheid onder de verantwoordelijkheid valt van de adviseur informatietechnologieën en -veiligheid.
 • Bijstand verlenen en actief participeren aan het eigen informatieveiligheidsbeleid van het Controleorgaan als organisatie zelf.

Controleorgaan op de politionele informatie

Het Controleorgaan is een onafhankelijk orgaan opgericht door de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Wet Gegevensbescherming of WGB) en ingesteld bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het Controleorgaan bestaat uit:

 1. een directiecomité (DIRCOM) van 3 leden, bestaande uit een voorzitter en twee leden-raadsheren;
 2. een ‘Dienst Onderzoeken’ bestaande uit 3 personen waarvan 2 politieambtenaren;
 3. een ‘Dienst Ondersteuning’ (secretariaat) bestaande uit 4 personen, met name één directie-assistent, één informaticus en 2 juristen. De aan te werven adviseur informatietechnologieën en -veiligheid maakt derhalve deel uit van de ‘Dienst Ondersteuning’.

Met zijn kader van 11 leden heeft het COC als wettelijke opdracht de controle en het toezicht in het brede domein van informatiehuishouding- en technologie over de volgende organisatie(s) en diensten:

 1. De hele geïntegreerde politie (GPI), zijnde de federale politie (meer dan 50 entiteiten) en de korpsen van de lokale politie (197 politiezones), in totaal rond de 240 entiteiten bestaande uit zo’n 50.000 personeelsleden;
 2. De Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie (AIG);
 3. De Passagiersinformatie eenheid (BELPIU).

Bij clustering van de bevoegdheden van het COC kunnen we de volgende 4 grote domeinen onderscheiden:

 1. Bevoegdheid/opdracht ‘Data Protection Authority’ (DPA) ten aanzien van de GPI, de AIG en de BELPIU;
 2. Bevoegdheid/opdracht ‘Controle en toezicht op de politionele informatiehuishouding en de gemeenschappelijke gegevensbanken terrorisme’ t.a.v. de GPI;
 3. Bevoegdheid/opdracht ‘Bijzondere Administratieve Methoden,’ meer bepaald alle vormen van politioneel cameragebruik;
 4. Bevoegdheid/opdracht ten aanzien van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Voor meer informatie omtrent het Controleorgaan: zie www.controleorgaan.be.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Forum Gebouw - Leuvenseweg 48

http://www.controleorgaan.be

Aan de benoemingsvoorwaarden moet zijn voldaan uiterlijk op 15 juli 2022.

 1. Algemene vereisten

Iedere kandidaat moet aan de volgende algemene vereisten voldoen om benoemd te worden als stagiair:

-          onderdaan zijn van een land van de Europese Unie;

-          van onberispelijk gedrag zijn;

-          zijn burgerlijke en politieke rechten genieten;

-          aan de algemene en functie-specifieke competenties voldoen;

-          aan de bijzondere vereisten voldoen inzake diploma en/of getuigschrift.

Een veiligheidsmachtiging ‘zeer geheim’ in de zin van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen zal worden aangevraagd op het moment van de indiensttreding. De weigering door de nationale veiligheidsoverheid tot het afleveren van een dergelijke veiligheidsmachtiging leidt tot een beslissing tot afzetting wegens ernstige reden genomen door het directiecomité van het COC, conform de artikelen 14 juncto artikel 29 van het Huishoudelijk Reglement van het Controleorgaan zoals gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 27 november 2018.

2. Specifieke competenties:

 • Je beschikt over een goede kennis van informatietechnologieën en informatieveiligheid, bijzonder gefocust op de problematiek van de gegevensbescherming.
 • Je hebt ervaring en/of interesse in IT-software om de mate van informatieveiligheid te testen en om data te verzamelen, te verwerken en te analyseren.
 • Je beschikt over een sterk synthetisch en analytisch vermogen.
 • Je bent oplossingsgericht en gedreven.
 • Je neemt graag initiatief.
 • Je bent innovatief ingesteld en hebt een sterke interesse voor technologische ontwikkelingen.
 • Je werkt graag in een team, maar bent ook in staat om zelfstandig te werken.
 • Je bent bereid om samen met internationale collega’s in het buitenland aan opdrachten te werken.
 • Je functioneert goed onder druk en duidelijke deadlines.
 • Je bent georganiseerd en houdt van orde en nauwkeurig werken.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt ervaring in vergadertechnieken en verslaggeving.
 • Je beschikt over zeer goede kennis van standaard informaticatoepassingen: Excel, OneNote, Outlook, Word en PowerPoint.

 

3. Bijzondere vereisten:

 • Bachelor of Master diploma.
 • Indien het master- of bachelorsdiploma niet behaald is binnen het studiegebied informatica, nieuwe technologieën of informatieveiligheid, dienen één of meerdere relevante certificaten in deze studiegebieden voorgelegd te worden.
 • Relevante werkervaring in één van bovenvermelde activiteitendomeinen vormt een belangrijke troef.
 • Relevante werkervaring bij de politiediensten of een andere handhavingsdienst is een troef.
 • Basiskennis van de internationale en nationale regelgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens vormt een belangrijke troef.
 • Een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal is een troef.
 • Een functionele kennis van het Engels

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Andere

a)    Arbeidsvoorwaarden

U wordt aangeworven in de graad van informaticus (niveau A) met de bijhorende weddenschaal NA3 te indexeren.  Voor het bepalen van uw loon anciënniteit wordt er rekening gehouden met uw nuttige beroepservaring.

 

Weddeschaal

NA31 : 32.380 – 38.360 EUR (100 %, te indexeren)

Na 6 jaar weddeschaal NA32 : 36.380 – 42.360 EUR (100%, te indexeren)

Na 6 jaar weddeschaal NA33 : 39.380 – 45.360 EUR (100%, te indexeren)

 

b)    Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering;
 • Verplaatsingsvergoeding of gratis woon-werverkeer met het openbaar vervoer;
 • Schooltoelage;
 • Mogelijkheid van thuiswerken, rekening houdende met de noden van de dienst;
 • Maaltijdscheques.

Statutair zijn de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement van het COC, zoals goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Belgisch staatsblad van 27 november 2018) van toepassing op de statutaire ambtenaren.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

De aanwerving geschiedt door middel van een vergelijkend examen. De laureaten treden in dienst in hoedanigheid van stagedoende ambtenaar.  De wervingsreserve blijft 1 jaar geldig (twee maal verlengbaar met zes maanden).

Het Controleorgaan zal een eerste selectie doorvoeren van de kandidaten op basis van de ingediende motiveringsnota en het curriculum vitae. De hierna weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een vergelijkende mondelinge proef.

Het vergelijkend examen zal plaatsvinden in de loop van de maand september 2022.

De proef wordt georganiseerd door een door het Controleorgaan bepaalde examencommissie.

Tijdens de mondelinge proef wordt gepeild naar de kennis van de materie, de taalvaardigheid (schriftelijk en mondeling) en wordt nagegaan of de kandidaat over de vereiste generieke en specifieke competenties beschikt.

INSCHRIJVING UITERSTE DATUM: 15 JULI 2022

De inschrijving gebeurt uitsluitend door middel van een elektronische zending aan het Controleorgaan op de politionele informatie, ter attentie van de heer Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan, op het e-mail adres infoadcontroleorgaan.be, met in cc frank.schuermansadcontroleorgaan.be. De kandidatuurstelling is maar ontvankelijk wanneer ze is vergezeld van:

 • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
 • een curriculum vitae;
 • een uittreksel uit het strafregister afgeleverd na de datum van publicatie van huidige oproeping;
 • een verklaring waarin u zich bereid verklaart een veiligheidsmachtiging ‘zeer geheim’ aan te vragen, noodzakelijk voor de uitoefening van de functie;
 • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt, de relevante beroepservaring en/of uw titels en verdiensten wordt toegelicht (motiveringsnota) en de mate waarin uw profiel beantwoordt aan het voor de functie voorziene profiel.

Een bericht van ontvangst van de elektronische zending (mailbericht) van kandidaatstelling geldt als bewijs van de kandidaatstelling.

Voor verdere inlichtingen kan men zich uitsluitend wenden tot de heer Frank Schuermans, lid-raadsheer in het Controleorgaan - telefoon: 02/549.94.23, e-mail: frank.schuermansadcontroleorgaan.be.

Frank Schuermans - Lid-Raadsheer
P: +32 2 549 94 23
E: frank.schuermans@controleorgaan.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures