De functie van adjunct-adviseur-informaticus bij de permanente diensten van het Parlement is een functie van niveau A. De adjunct-adviseur-informaticus neemt bijgevolg een administratieve positie in die zich onmiddellijk onder het middenkader of in het middenkader situeert.

De kandidaten moeten beantwoorden aan een basisprofiel dat het personeelsstatuut instelt voor al zijn ambtenaren (bekwaam, efficiënt, integer, waardig, neutraal, gericht op voortgezette vorming, niet discriminerend, …).

Zij moeten bovendien beantwoorden aan het basisprofiel van een ambtenaar van niveau A (ruime algemene vorming, zin voor synthese en redeneervermogen, stressbestendigheid, communicatieve en organisatorische vaardigheden om de taken en verantwoordelijkheden van de functie aan te kunnen).

Zij moeten in het bijzonder de algemene kennis en expertise bezitten die overeenstemt met het voor de functie vereiste onderwijscurriculum (informatica).

Zij moeten in staat zijn om volgende taken tot een goed einde te brengen:

 

Voornaamste specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • Toepassings- en data-architectuur ontwerpen die voldoet aan de specifieke behoeften van de administratie van het Parlement;
 • De ontwikkeling, de goede integratie en het onderhoud van deze toepassingen en databanken implementeren en coördineren (intern of met derden);
 • Hun evolutie en duurzaamheid verzekeren;

 

Algemene taken en verantwoordelijkheden:

 • Gespecialiseerde, gevoelige of strategische taken uitvoeren met betrekking tot de werkgebieden van het team;
 • De leden van de dienst opleiden en begeleiden (coaching) in de expertisegebieden;
 • Uitzonderlijk, taken uitvoeren die aan andere leden van de dienst zijn toegewezen;

Verslag hierover uitbrengen.

Brussels Parlement

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Wallonië en Vlaanderen, een volwaardig Gewest. Dat betekende een echt keerpunt voor het bestuur van het Gewest, aangezien het sindsdien over zijn eigen instellingen, machten en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen speelt het Parlement een bepalende rol. Het vormt het hart van de democratie, waar de fundamentele burgerwaarden worden uitgedrukt: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, besluitvorming voor ieders welzijn.

Het Brussels Parlement, gevestigd in de Lombardstraat 69, 1000 Brussel, is het wetgevend orgaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het heeft als taken:

 1. verkiezing en politieke controle van de leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 2. goedkeuring van wetgevende en verordenende teksten;
 3. goedkeuring van begrotingen.

Het oefent, samen met de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, de wetgevende macht van het Brussels Gewest uit door ordonnanties en verordeningen goed te keuren.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel

http://www.parlement.brussels

De kandidaten dienen in het bezit te zijn van het hierna vermelde diploma of ingeschreven te zijn in het laatste studiejaar dat leidt tot het vereiste diploma.

In het tweede geval moeten de kandidaten het vereiste diploma behalen vóór de eindrangschikking wordt opgesteld.

Zij voegen bij hun inschrijving een kopie van het vereiste diploma of van een bewijs van inschrijving voor het laatste studiejaar.

Vereist diploma :

 • Ofwel een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master of licentiaat) in de computerwetenschappen;
 • Ofwel een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master of licentiaat) in een andere studierichting met aantoonbare ervaring in de informatica. In dit geval moet de kandidaat het bewijs leveren (attesten of andere geldige stukken) dat hij/zij op de uiterste inschrijvingsdatum over een beroepservaring van minstens drie jaar beschikt op het gebied van informatica.

Welke andere deelnemingsmogelijkheden zijn er wat betreft het diploma?

 • U kunt ook deelnemen als u een diploma hebt dat gelijkwaardig is aan een van de bovengenoemde diploma's.
 • U behaalde uw diploma in een ander land dan België:

Hebt u het equivalent van uw diploma nog niet verkregen? Wendt u dan zo vlug mogelijk (vrij lange procedure) tot de bevoegde dienst van de Vlaamse, de Franse of de Duitstalige Gemeenschap (voor de Vlaamse Gemeenschap: tel. 02 553 97 33 of http://www.naric.be; voor de Franse Gemeenschap: tel 02 690 89 00, e-mail equi.sup@cfwb.be, http://www.equivalences.cfwb.be) en stuur dit naar het Parlement vóór de sluitingsdatum van de selectieprocedure.

 • Beschikt u over een attest van Selor of Talent dat de gelijkwaardigheid van de door ervaring verworven competenties met het vereiste diploma vaststelt of hebt u minstens vijf jaar gewerkt in het Parlement in een onmiddellijk lagere graad ("assistent") ?

In die gevallen volstaat een diploma van hoger onderwijs van het korte type (bachelor of gelijkwaardig) met een aantoonbare nuttige beroepservaring van minstens drie jaar in de informatica.

Competenties :

Technische competenties

Specifieke technische competenties

 • Methoden en technieken voor IT-projectbeheer;
 • Methodologieën voor conceptuele en functionele analyse, modellering enz.
 • Database-administratie MySQL;
 • Programmeren C++, PHP, Perl, Javascript, SQL (Java, VBA zijn een pluspunt);
 • Afhankelijk van de projecten, kennis van de benodigde toepassingsarchitecturen, gegevensstructuren, computertalen;
 • Ervaring met WordPress is een pluspunt

Algemene taken en verantwoordelijkheden:

 • Zeer goede algemene informaticakennis kennis (MS-Windows server, Unix/Linux, Apache, Tomcat, HTML5, CSS, TCP/IP, enz.)
 • Zeer goede kennis van MS-Office, in het bijzonder MS-Word en MS-Outlook, waaronder;

Taalkennis

 • Voldoende kennis van het Frans, zowel mondeling als geschreven;
 • Zeer goede passieve kennis van het Engels (technische terminologie), zowel mondeling als geschreven

Gedragscompetenties

Transversale competenties

 • positieve werkrelaties opbouwen
 • zich engageren
 • zich inzetten om resultaten te boeken

Functiecompetenties

 • inzicht hebben
 • toezicht houden
 • wendbaarheid vertonen
 • inplannen 

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Met toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan, bieden de loopbaanperspectieven de mogelijkheid om van het niveau van adjunct-adviseur (eerste rang - beginweddeschaal: 4.956,29 EUR bruto per maand volgens de huidige index) over te gaan naar het niveau van Eerste adviseur informaticus (laatste rang - eindweddeschaal: 10.669,30 EUR bruto per maand volgens de index van 06/22).

Bovendien zal een toeslag worden toegekend voor de werkervaring die relevant is voor de functie.

De personeelsleden ontvangen met name:

 • een eindejaarspremie;
 • vakantiegeld;
 • een toelage voor het schoolgeld van de kinderen;
 • diverse sociale voordelen;
 • maaltijdcheques van EUR 8 per gewerkte dag;
 • volledige terugbetaling van de kosten voor het openbaar vervoer;
 • hospitalisatieverzekering die volledig door de werkgever wordt betaald
 • een aangename en dynamische werkomgeving in het hart van Brussel.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

Voorselectie

Voorselectie door een wervingsbureau (door het Bureau aangewezen): screening van de cv's, psychotechnische tests en een individueel gesprek. Dit wervingsbureau selecteert maximaal 15 kandidaten die het meest geschikt worden geacht. De geselecteerde kandidaten wier sollicitatie ontvankelijk is bevonden, worden tot de examens toegelaten.

Selectieproeven

Schriftelijke taalproef

Schrijven van een tekst in het Frans op basis van enkele gegeven elementen. De inhoud van de tekst, de zinsbouw, de grammatica, de spelling en de woordenschat zullen worden beoordeeld.

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 12 punten op 20 behalen.

Technische competenties proef (ongeveer 1.30 uur)

Aan de hand van een proef (van ongeveer één uur met 30 minuten voorbereidingstijd) kan de jury de technische vaardigheden van de kandidaten met betrekking tot de functie van adjunct-adviseur-informaticus beoordelen. Zij zal worden georganiseerd in aanwezigheid van de jury.

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 24 punten op 40 behalen.

Gesprek gericht op de gedrags- en technische competenties in verband met de functie - (ongeveer 1 uur)

In het gesprek met de jury van het Parlement (van ongeveer een uur) wordt nagegaan of de technische en gedragscompetenties van de kandidaten voldoen aan de eisen van de functie. Er worden ook vragen gesteld over de motivatie, de interesse en de ervaring in voornoemd expertisegebied.

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 24 punten op 40 behalen.

Mondelinge taalproef - duur 15 minuten

Tijdens het gesprek met de jury wordt de mondelinge kennis van het Frans van de kandidaten beoordeeld.

Om voor deze proef te slagen, moet de kandidaat ten minste 10 punten op 20 behalen.

Wat na de selectieprocedure?

De rangschikking van de geslaagde kandidaten wordt opgesteld op basis het totaal van de punten behaald tijdens de proven m.b.t. de gedrags- en technische competenties. Er wordt niet rekening gehouden met de taalvaardigheden voor het opstellen van de rangschikking maar ze zijn een essentiële voorwaarde voor het slagen van de laureaten.

In geval van een gelijke stand tussen twee kandidaten wordt het resultaat van de taalproef dan doorslaggevend

De kandidaten moeten hun sollicitatie indienen per e-mail bij de griffie van het Parlement ( griffie@parlement.brussels ) binnen de termijn ( uiterlijk op 17 oktober 2022 )en volgens de bepalingen die in de oproep tot kandidaatstelling zijn vermeld.

http://www.parlement.brussels

Het Brussels Parlement hecht veel belang aan gelijke kansen en wil de diversiteit van Brussel zoveel mogelijk weerspiegelen in de samenstelling van zijn personeel. Het Brussels Parlement garandeert dus een gelijke behandeling van alle sollicitaties. De selectieprocedures worden objectief vastgesteld en alleen de competenties van de kandidaten worden gemeten aan de hand van neutrale vragenlijsten en instrumenten.

De praktische organisatie van het examen kan, binnen redelijke grenzen, worden aangepast aan de situatie van kandidaten van wie officieel is erkend dat zij een handicap hebben. De kandidaten dienen de attachee van de dienst Human Resources hiervan op de hoogte te stellen op het moment van inschrijving. 

Sophie PETRE - Adjunct-adviseur HRM
P: 02 549 63 38
E: spetre@parlement.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures