Functie in het kort

Is teamwork voor jou de fundering van goede collegialiteit? Roep je het door ramen en deuren dat je streeft naar leefbare woningen?

Dan is dit de job voor jou!

 • Als architect ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en de opvolging van de activiteiten van een onderzoekscel. Je streeft naar kwaliteitsprestaties en een hoog niveau van samenwerking binnen je team. Op gebied van coördinatie: De activiteiten van je teamleden dagelijks coördineren. Toezien op het behoud van de kwaliteit en het volume van hun prestaties;
 • Je vergewissen van de opvolging van de aan de inspecteurs toevertrouwde dossiers, die zich regelmatig over meerdere jaren verspreidt;
 • Je medewerkers adviseren en motiveren, door de collegialiteit binnen je onderzoekscel en tussen de cellen te behouden en/of te ontwikkelen; 
 • De dossiers evenwichtig verdelen onder de teamleden;
 • Continu overleg plegen met de coördinatoren van de andere cellen alsook met de rechtstreekse hiërarchische lijn;

 

Op gebied van opvolging en ondersteuning:

 • De redactie superviseren van de door de onderzoekers opgestelde technische verslagen, door toe te zien op hun technische relevantie, hun naleving van de wetgeving en hun homogeniteit (tussen de verschillende verslagen en onderzoekscellen onderling);
 • Je technische expertise verlenen aan de inspecteurs voor moeilijke dossiers, de operationele problemen oplossen en antwoorden op de vragen van de medewerkers over de te verwezenlijken taken;
 • Zelf onderzoeken uitvoeren voor de meest veeleisende of specifieke dossiers (zoals de dossiers die worden verwezenlijkt op verzoek van het parket, de politie);
 • De directeur en eerste attaché bijstaan in het globale dossierbeheer;
 • Verhuurders van woningen adviseren en oriënteren;
 • De externe actoren van de huisvestingssector in het BHG (gemeenten, vzw's, lokale politiezones, enz.) ontmoeten met het oog op overleg, gegevensuitwisseling of in het kader van specifieke projecten;
 • Je op de hoogte houden van de evoluties in de wetgeving en de specifieke technische normen op het vlak van huisvesting, en erop toezien dat de inspecteurs deze evoluties in hun werk opnemen;

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Wie zijn wij?

Er is 1 plaats vacant bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie, van Brussel Huisvesting bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Sint-Lazarusplein 2, 1210Brussel). 

De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie waakt over de naleving van de technische normen van de Brusselse Huisvestingscode voor te huur gestelde woningen. De directie organiseert onderzoeken voor woningen op grond van klachten of op eigen initiatief, om de naleving van de vereisten van de Code na te gaan op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting. 

De directie telt momenteel twee onderzoekscellen. Naar aanleiding van de versterking van het personeelsbestand, zou de directie op termijn uit vier onderzoekscellen moeten bestaan. Elke cel zou dan vier à vijf inspecteurs hebben en wordt gecoördineerd door een architect-attaché.

Daarnaast bestaat de directie uit:

 • een juridische cel;
 • een administratieve cel;
 • een financiële en boekhoudkundige cel;
 • een sociale cel;
 • een cel die verantwoordelijk is voor de strijd tegen discriminatie bij de huisvesting.

De opdracht van Brussel Huisvesting bestaat erin iedereen toegang te geven tot kwaliteitsvolle huisvesting door:

 • Het ondersteunen van de beslissingen van de Gewestregering bij de uitvoering van het huisvestingsbeleid.
 • Het toekennen van uitkeringen aan personen onder bepaalde voorwaarden.
 • De opsporing en bestrijding van leegstaande woningen op basis van klachten van gemeenten of erkende verenigingen.
 • Alle doelgroepen te informeren.
 • Bepaalde huisvestingsactoren te subsidiëren.

Te zorgen voor de naleving van de normen van de Brusselse huisvestingscode. Brussel Huisvesting is één van de acht Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1035 - Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

Wie zoeken we?

Je beschikt over een Specifiek Master diploma:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van architect/master in de architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 5 jaar studie

 

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus van burgerlijk ingenieur-architect/master in de ingenieurswetenschappen: architectuur uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie

Met een relevante professionele ervaring van minstens 1 jaar binnen het domein van team management, verdeeld over minstens 1 van de 3 onderstaande taken:

 • Leiden van teamvergaderingen
 • Coachen van medewerkers
 • Organiseren van de werkzaamheden van een team

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wat bieden we?

Er is 1 vacante plaats bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie bij Brussel Huisvesting (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel). Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met bijhorende weddenschaal A101. De minimum aanvangswedde met 1 jaar anciënniteit bedraagt 44.167,49 Euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelage niet inbegrepen)

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • allerhande evenementen
 • sportzaal, stoelmassages...
 • een eigen crèche

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we boven op je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement
 • volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)
 • fietspremie: € 0,26/km
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro
 • als je slaagt voor een examen, een taalpremie die tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar bedraagt
 • een tegemoetkoming per maand voor structurele telewerkers
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

 

Daarnaast heb je verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.

 

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum aan volgende voorwaarden voldoen: 

 • Belg zijn als de uit te oefenen betrekking een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvatten ter bescherming van de algemene belangen van de Staat of andere openbare instanties;
 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten hebben;
 • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

 

Contactpersonen:

Voor vragen met betrekking tot de functie: Thierry Billiet: tbilliet@gob.brussels
Voor vragen met betrekking tot de procedure: Maarten De Moor Mdemoor@talent.brussels

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Voor meer informatie : klik hier 

Maarten de Moor - Selectie assistente
E: Mdemoor@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures