Het Rekenhof wenst auditors aan te werven die hoofdzakelijk ingeschakeld zullen worden binnen de pijler “Financiële audit”.

Bij zijn financiële controle gaat de auditor de betrouwbaarheid, de juistheid en volledigheid van de financiële staten na, onder meer aan de hand van een toetsing van de boekhoudkundige operaties aan de regelgeving op de rijkscomptabiliteit.

De auditor gaat ook de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen na en onderzoekt de organisatiebeheersing bij de gecontroleerde instellingen of besturen.

De auditor kan ook worden ingeschakeld bij de begrotingsanalyse van de ontwerpbegrotingen en begrotingsaanpassingen die de regeringen bij de parlementen indienen. Verder kan de auditor ook worden belast met de analyse van wetten en decreten met een financiële inslag en met financieel-thematische audits.

De auditor bespreekt zijn onderzoeksresultaten in het kader van de tegensprekelijke procedure met de vertegenwoordigers van de gecontroleerde instelling. Vervolgens deelt het Rekenhof ze in een rapport mee aan de gecontroleerde instelling en de minister. Daarna worden ze aan het bevoegde parlement bezorgd in een onderzoeksrapport of via het jaarlijkse Boek van het Rekenhof. Tot slot kan de auditor het parlement in zijn toezicht bijstaan door voormelde verslagen in het parlement of commissievergaderingen toe te lichten.

Na afloop van het onderzoek en de rapportering volgt de auditor het dossier verder op om na te gaan of aan de opmerkingen en aanbevelingen gevolg wordt gegeven.

Rekenhof

Bevoegdheden

Het Rekenhof is een onafhankelijke instelling die voor rekening van de wetgevende macht belast is met de externe controle van de ontvangsten en de uitgaven van de regeringen.

Het streeft naar de verbetering van de functionering van de overheden door zijn controles van de administratieve overheden en door zijn evaluatie van de uitvoering van het overheidsbeleid en van de bereikte resultaten.

De procedures en methodes voor de controle en de rapportering van de resultaten worden vastgesteld met inachtneming van de internationale auditnormen.

Organisatie

Het Rekenhof is een college bestaande uit twaalf leden dat wordt bijgestaan door een ambtenarenkorps. Het Rekenhof benoemt en ontslaat zijn personeelsleden.

Het organigram bestaat uit tien directies, nl. twee horizontale, ondersteunende directies (D1 en D2) en acht operationele directies (D3 tot en met D10), belast met de controle van de federale instellingen en de gedefedereerde entiteiten en opgedeeld in twee pijlers: een pijler “Financiële audit” en een pijler “Thematische audit”.

Het personeel van het Rekenhof is ingedeeld in 4 niveaus. Niveau A, dat ruim 48% van de personeelsformatie uitmaakt, bestaat uit de leidinggevende functies van eerste-auditeur-directeur en eerste-auditeur-revisor, uit het auditeurskader en uit de vertalers en de informatici. Niveau B omvat het controleurskader, de technici en de programmeurs. De medewerkers van de niveaus C en D voeren ondersteunende taken uit.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het Rekenhof: www.rekenhof.be.


Vacatures

 • Aantal (8) - 1000 Brussel - Brussel

http://rekenhof.be

Competenties

De auditor beschikt over een goede kennis van het vakgebied, op het vlak van (1) audit, accountancy en financiële analyse, (2) administratieve organisatie en interne controle en (3) internationale normen (ISA, ISSAI, IPSAS en INTOSAI- richtlijnen voor normen voor interne beheersing in de publieke sector…). Ervaring met audit van informaticasystemen vormt een bijkomend voordeel.

De auditor weet hoe het openbaar bestuur in België is gestructureerd, welke actoren er zijn in het Belgische politiek systeem, hoe de besluitvorming gebeurt ... Een elementaire kennis van de juridische, budgettaire, boekhoudkundige en bestuurskundige context is noodzakelijk. Die kennis kan, voor zover ze niet of slechts in beperkte mate aanwezig is, na de indiensttreding nog bijgewerkt worden via opleiding of zelfstudie.

Het Rekenhof verwacht van zijn auditors dat zij methodisch handelen bij het uitvoeren van de controles (informatieverzameling, kritische analyse, synthese, conclusies, aanbevelingen).

Vaardigheid in schriftelijke rapportering is onmisbaar. De rapporten moeten relevant, onderbouwd, goed gestructureerd en vlot leesbaar zijn.

Wegens de vele contacten met de geauditeerden moet de auditor over goede contact- en communicatievaardigheden beschikken: goed kunnen interviewen, zich goed kunnen uitdrukken, doelgericht en diplomatisch kunnen omgaan met de gecontroleerde administraties, vlot presentaties geven …

Een passieve kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Engels is gewenst.

Vlot kunnen samenwerken en communiceren met collega’s, gericht zijn op overleg en constructief deelnemen aan vergaderingen, zijn belangrijke kwaliteiten voor het werk in teamverband.

De auditor moet ook zelfstandig kunnen werken. Hij moet zijn eigen werk kunnen organiseren, plannen, systematisch en logisch aanpakken en afwerken.

In zijn professioneel handelen concretiseert de auditor de waarden van onafhankelijkheid, deskundigheid, integriteit, onpartijdigheid, vertrouwelijkheid, loyauteit en respect, zoals opgenomen in de ethische code van het Rekenhof.

De auditor moet zich voortdurend bijscholen en openstaan voor nieuwe taken, werkmethodes en technologieën. Hij is bereid informatie te delen en zijn kennis en praktijkervaring over te dragen aan andere personeelsleden.

Vlot kunnen werken met een pc is een vereiste om goed te functioneren, zowel binnen de eigen organisatie als tijdens de eigenlijke controle.

Toelatingsvoorwaarden

Om tot het vergelijkend wervingsexamen te worden toegelaten, moeten de kandidaten op 20 oktober 2022 aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:

 1.  houder zijn van een diploma van master uit het studiegebied “economische en toegepaste economische wetenschappen” of “handelswetenschappen en bedrijfskunde”, na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten, uitgereikt door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan de universiteiten verbonden scholen, of door de bij de wet of decreet daarmee gelijkgestelde instellingen (worden eveneens toegelaten, de kandidaten met een overeenstemmend diploma, uitgereikt op basis van een vorige onderwijswetgeving);
 2. ten minste 2 jaar relevante ervaring in audit of accountancy hebben opgedaan in een bedrijfsrevisorenkantoor, een audit- of consultingbureau, een interne auditafdeling of een financieel departement uit de privé- of de overheidssector. Deze dient volledig te zijn verworven in de periode vanaf 1 januari 2012.
 3.  Belg zijn;

De kandidaat die in het bezit is van het vereiste diploma dat werd behaald in een andere taal dan het Nederlands en/of dit diploma behaald heeft in een ander land dan België, kan enkel worden toegelaten tot het examen indien hij ten laatste op datum van de eerste proef zijn kennis van het Nederlands heeft bewezen door een getuigschrift afgeleverd door SELOR overeenkomstig de wetgeving betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken (toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 maart 2001) en/of de academische erkenning van zijn studiegetuigschrift heeft verkregen.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Wedde

Geîndexeerde maandelijkse brutobeginwedde, zonder voorgaande beroepservaring: 5.350,12 euro (verhoogd in functie van ervaring, met 240,27 euro per schijf van twee jaar). Ervaring in de privé-sector wordt voor maximum 10 jaar in aanmerking genomen, voor zover nuttig voor de uitoefening van de functie.

Tijdens de loopbaan op het Rekenhof worden op basis van verworven anciënniteit bijkomende tweejaarlijkse weddeverhogingen toegekend.

Loopbaan

De adjunct-auditeur wordt na 6 jaar bevorderd tot auditeur en na weer 6 jaar tot eerste auditeur. De maximum maandwedde (aan de huidige index) van een eerste auditeur bedraagt 9.386,74 euro.

Andere voordelen

 • vergoeding woon-werkverkeer
 • telewerkvergoeding (internetverbinding en kantoorkosten)
 • maaltijdcheques
 • gratis hopsitalisatieverzekering voor personeelslid en gezin
 • extralegale kinderbijslag voor schoolgaande en studerende kinderen
 • mogelijkheid tot taalpremie (Frans en Duits)
 • uitstekende balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, plaats- en tijdonafhankelijk werken (telewerk tot 4 dagen/week)
 • ruime, permanente bijscholingsmogelijkheden
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met openbaar vervoer

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

SELECTIEPROCEDURE

1. Diverse testen in functie van aantal toelaatbare kandidaten

Indien meer dan 50 kandidaten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, zullen enkel de 50 kandidaten waarvan het profiel het nauwst aansluit bij de functie zoals beschreven in deel II van het examenreglement, worden uitgenodigd voor de eerste selectietesten (test van de persoonsgebonden competenties en test van de technische competenties).

Daartoe zal een interne jury een preselectie uitvoeren.

 De criteria die bij de preselectie in aanmerking zullen worden genomen zijn:

 • de mate waarin het diploma (specialisatie, major/minor, behaalde studieresultaten, aard thesis, …) aansluit bij het geschetste profiel;
 • de voorgaande beroepservaring of de andere relevante bijkomende opleidingen en vaardigheden, verband houdend met de functie.

Indien tussen 40 en 50 kandidaten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, vindt geen preselectie op basis van CV plaats en zullen alle kandidaten worden uitgenodigd voor de eerste  selectietesten (test van de persoonsgebonden competenties en test van de technische competenties).

Indien er minder dan 40 kandidaten zijn die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, worden alle kandidaten toegelaten tot de test van de technische competenties.  In dat geval vindt dus geen preselectie op basis van CV, noch een test van de persoonsgebonden competenties plaats.

De kandidaten die geslaagd zijn in de test van de technische competenties worden toegelaten tot het afsluitende selectie-interview.

Die kandidaten hebben de mogelijkheid om een facultatieve proef (kennis van het Duits) af te leggen.

 2 Inhoud van de testen en slaagnorm

2.1. Test van de persoonsgebonden competenties

De test van de persoonsgebonden competenties peilt aan de hand van twee computergestuurde proeven naar het abstracte en numerieke redeneervermogen. De test wordt georganiseerd in samenwerking met Selor.

Om te slagen dienen de kandidaten 50% van de punten te behalen op de test en behoren tot de best gerangschikte 40 kandidaten of evenveel punten hebben behaald als de kandidaat die als 40ste is gerangschikt op die test.

2.2. Test van de technische competenties

Op basis van gevalstudies, mogelijk aangevuld met open vragen en meerkeuzevragen, wordt nagegaan of de kandidaat een financiële audit - met inbegrip van een beoordeling van het intern controlesysteem -, in een overheidscontext kan opzetten en uitvoeren en over de resultaten van de auditverrichtingen kan rapporteren.

Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met de redactionele vaardigheden (logische opbouw en argumentatie, structuur, correct taalgebruik) van de kandidaat.

De test, af te leggen op PC, wordt op 70 punten gequoteerd.

Enkel de kandidaten die 60 % van de punten hebben behaald op de test van de technische competenties en behoren tot de best gerangschikte 15 kandidaten of evenveel punten hebben behaald als de kandidaat die als 15e is gerangschikt op die test, worden toegelaten tot het selectie-interview, en in voorkomend geval, tot de facultatieve proef.

2.3. Verplichte proef: Selectie-interview

In dit interview van 30 tot 45 minuten wordt gepeild naar de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, naar zijn persoonlijkheid en motivatie, naar zijn belangstelling voor en affiniteit met het werkterrein en naar zijn mondelinge communicatievaardigheid.

Ter ondersteuning van het interview dient de kandidaat ongeveer één week vóór het interview online een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Iedere kandidaat ontvangt hiertoe via e-mail een persoonlijke login.

Samen met de informatie verstrekt op het inschrijvingsformulier dienen de resultaten van de persoonlijkheidstest als input voor de examenjury bij het interview.

De test wordt op 30 punten gequoteerd. De kandidaten die ten minste 60% van de punten behalen voor deze test, zijn geslaagd voor het vergelijkend wervingsexamen.

2.4. Facultatieve proef : lees-, spreek- en luistervaardigheid in het Duits

De test evalueert, aan de hand van een Duitse tekst, verband houdend met het werkterrein van het Rekenhof, de lees-, spreek- en luistervaardigheid in het Duits van de kandidaat. De kandidaten krijgen 15 minuten voorbereidingstijd om de tekst door te nemen.

Het gebruik van een woordenboek is verboden, zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de test.

De test wordt gequoteerd op 40 punten. De kandidaten moeten minimaal 20 punten behalen om geslaagd te zijn.

Deze test is noch verplicht, noch eliminerend. Het resultaat wordt alleen in aanmerking genomen om het tweede klassement van geslaagden op te stellen, zoals bepaald in het punt Rangschikking.

 De kandidaten kunnen zich voor deze test inschrijven via het inschrijvingsformulier (hoe solliciteren).

3. Praktische organisatie van de testen

3.1. De eerste examendag :  zaterdag 19 november 2022 (enig mogelijke datum)

In functie van het aantal toelaatbare kandidaten (zie hoger punt 1), zullen op die dag twee testen plaatsvinden :

 • in de voormiddag : de test van de persoonsgebonden competenties die louter de bedoeling heeft het aantal kandidaten dat wordt toegelaten tot het eigenlijke examen terug te brengen tot 40 ;
 • in de namiddag : de test van de technische competenties, de eerste selectieproef van het examen.

De resultaten van de test van de persoonsgebonden competenties zullen nog niet gekend zijn bij aanvang van de test van de technische competenties, ´s namiddags.  Alle kandidaten zullen aan deze laatste test kunnen deelnemen, maar de examenjury zal enkel de antwoorden verbeteren van de kandidaten die geslaagd zijn in de test van de persoonsgebonden competenties.

De testen gaan door in de lokalen van Selor.

3.2. De tweede examendag: in de loop van de maand december 2022 (zo mogelijk op een zaterdag)

Het selectie-interview en de facultatieve test Duits vinden op dezelfde dag plaats in de loop van de maand december 2022 in de lokalen van het Rekenhof. De exacte datum wordt bepaald en meegedeeld nadat de resultaten van de testen van de eerste examendag gekend zijn.

 

RANGSCHIKKING

De kandidaten die geslaagd zijn in de testen van de eerste examendag worden opgenomen in de lijst van laureaten, onafgezien van de vraag of ze deelnamen of geslaagd zijn in de facultatieve proef Duits.

Er worden twee rangschikkingen opgemaakt:

 • de eerste rangschikking bevat alle geslaagden van het examen, gerangschikt volgens het totale aantal punten dat ze behaald hebben op de test van de technische competenties en het selectie-interview;
 • de tweede rangschikking bevat alleen die laureaten die ook geslaagd zijn in de facultatieve proef, gerangschikt volgens het totale aantal punten dat ze behaald hebben op de test van de technische competenties, het selectie-interview en de facultatieve proef Duits.

De kandidaten die geslaagd zijn in de facultatieve proef worden dus in beide rangschikkingen opgenomen.

Voor beide rangschikkingen wordt bij gelijkheid van punten in eerste instantie voorrang gegeven aan de kandidaat met de hoogste score op de test van de technische competenties.

De geslaagden die niet onmiddellijk worden aangeworven, worden opgenomen in een wervingsreserve die twee jaar geldig blijft.

Inschrijven voor het wervingsexamen kan enkel per mail en door middel van het inschrijvingsformulier dat beschikbaar is op de internetsite van het Rekenhof (rubriek Vacatures).

Het inschrijvingsformulier moet behoorlijk ingevuld en ondertekend worden. Het moet het Rekenhof toelaten na te gaan of de kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Inzonderheid het aspect voorgaande beroepservaring dient omstandig te worden toegelicht. Ter verduidelijking kan de kandidaat relevant geachte stukken bijvoegen (bv. een werkgeversgetuigschrift, een kopie van een arbeidsovereenkomst, een functiebeschrijving, …).

De kandidaat moet bij zijn inschrijvingsformulier een kopie van zijn diploma voegen (een gewone fotokopie/scan volstaat). Wanneer de kandidaat aan het examen deelneemt in de hoedanigheid van personeelslid van het Rekenhof (artikel 49 van het personeelsstatuut) moet hij dit uitdrukkelijk vermelden.

Het inschrijvingsformulier, de kopie van het diploma en de eventuele andere documenten moeten via

e-mail worden overgezonden naar het volgende adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2022/FINANCIELE AUDIT”.

De ontvangst van de kandidaturen zal worden bevestigd per e-mail.

De uiterste inschrijvingsdatum (datum e-mail) is 20 oktober 2022.

http://rekenhof.be/NL/Vacatures.html

Het Rekenhof waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties en hanteert een objeciteve selectieprocedure waarbij enkel de competenties gemeten worden die relevant zijn voor de functie.

Guy Robbeets - dienst HR&O
P: 02 551 87 65
E: robbeetsg@ccrek.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures