Bekijk zeker het selectiereglement voor je solliciteert!

 Droom je ervan om deel uit te maken van een dienst in volle ontwikkeling waar je je vaardigheden optimaal kan benutten? Ben je een kei in organisatie en bovendien leergierig genoeg om flexibel ingezet te worden? Dan ben jij het talent dat we zoeken!

De functie in het kort

Je opdracht bestaat erin om de aanvragen van licenties of vergunningen voor het vervoer van goederen en/of personen administratief op te volgen:

 •  Je neemt ze in ontvangst;
 •  Je verzamelt de informatie die nodig is voor de opstelling van een dossier;
 • Je formuleert de nodige conclusies en neemt gemotiveerde beslissingen en/of legt de analyse en synthese van het dossier voor aan een beslissingsorgaan;
 • Je klasseert de afgesloten dossiers:

o   Je controleert de conformiteit van de wegtransportbedrijven;

o   Je behandelt de informatieaanvragen en klachten;

o   Je organiseert interne vergaderingen of plant vergaderingen met externe partners in.

Als een echte teamplayer bied je actieve ondersteuning bij de behandeling van dossiers en met de nodige zin voor initiatief word je ingezet bij de uitvoering van projecten. In het kader van de controles ter plaatse brengt deze job af en toe verplaatsingen met zich mee.

Bovendien zal je in je functie flexibel ingezet worden en administratieve ondersteuning bieden aan de verschillende cellen van de Directie Voertuigen en Goederenvervoer.

Kortom een job met vele facetten waar je je steentje kan bijdragen!

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Wie zijn wij?

Er is plaats vacant binnen de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel). Je gaat aan de slag bij de cel Toegang tot het beroep en tot de markt. Een team bestaand uit ongeveer 10 collega’s.

In het kader van de 6de staatshervorming werden de toegang tot het beroep en tot de markt voor de transportbedrijven (B-Erru), de homologatie van LPG-/CNG-uitrustingen en van de tachograaf en de controle op de installateurs ervan, overgeheveld naar de gewesten.

De "toegang tot het beroep" omvat alle regels die nageleefd moeten worden om het beroep van vervoerder te mogen uitoefenen. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, mag noch personen noch goederen (tegen betaling) vervoeren.
Elke onderneming die tot het beroep van ondernemer van goederenvervoer over de weg toe te treden of dit beroep wenst uit te oefenen, moet namelijk aan 4 voorwaarden voldoen:

 •  een daadwerkelijke vestiging in België hebben;
 •  voldoen aan de voorwaarde van vakbekwaamheid;
 • voldoen aan de voorwaarde van betrouwbaarheid;
 • voldoen aan de voorwaarde van financiële draagkracht.

Aan de "toegang tot de markt" zijn een reeks regels verbonden die opgenomen zijn in de nationale of communautaire vervoersvergunning. Op 31 december 2020 waren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 990 vervoersbedrijven gevestigd. De bedrijven moeten hun vergunning aanvragen in het gewest waar ze gevestigd zijn.

De directie Voertuigen en Goederenvervoer is één van de vier directies van de dienst Exploitatie en Vervoer van Brussel Mobiliteit. Haar opdracht bestaat erin het gebruik van voertuigen op de openbare weg mogelijk te maken met inachtneming van de regels en normen. Ze draagt bij aan het innen van de kilometerheffing en aan de verkeersveiligheid door wegcontroles uit te voeren op voertuigen van meer dan 3,5 ton en aanhangwagens van meer dan 750 kilo.

Brussel Mobiliteit is één van de negen besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en is belast met de inrichting van de openbare ruimte en het beheer van de mobiliteitsvoorzieningen.

Het bestuur vervult opdrachten die essentieel zijn voor de levenskwaliteit en de duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 •  de samenhang tussen de visie op mobiliteit en die op ruimtelijke ordening waarborgen door strategische inrichtingsprincipes voor te stellen;
 •  aangename en functionele openbare ruimtes inrichten (verlichting, laanbomen, kunstwerken en fonteinen);
 • het onderhoud en de vernieuwing van de gewestwegen (reparaties, asfaltering, wegmarkeringen, 's winters zout strooien, …) en van de infrastructuur van het openbaar vervoer verzekeren;
 • de veiligheid van alle weggebruikers waarborgen (verkeerslichten, renovatie van de tunnels, voorlichtingscampagnes, controle van de autorijscholen en examencentra, …);
 • het gebruik van duurzame vervoermiddelen bevorderen (voetgangers- en fietsvoorzieningen en inrichtingen voor het openbaar vervoer, communicatie);
 • de Brusselse mobiliteit monitoren (tellingen en simulaties, incidenten- en evenementenbeheer de klok rond, elke dag van de week, verkeersinformatie);
 • toezien op de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit (liften, verkeerslichten met geluidssignaal voor slechtzienden, podotactiele tegels, …).


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Sint-Lazarusplein 2, Brussel 1000

Wie zoeken we?

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Algemeen bachelor diploma:

 • Diploma van bachelor uitgereikt na een opleiding van één cyclus of na de eerste cyclus van een opleiding van twee cycli na ten minste 180 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een Hogeschool, een 'Ecole supérieure des arts' of door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie of elke academische graad van de eerste cyclus afgeleverd in uitvoering van bepalingen voorafgaand aan deze die van toepassing waren bij de inwerkingtreding van voorgaand besluit.
 •  Getuigschrift, diploma of brevet van het zeevaartonderwijs van de hogere cyclus.
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen.
 • Diploma van gegradueerde van het hoger beroepsonderwijs, uitgereikt door een instelling opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen, met uitzondering van het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde uitgereikt in het hoger beroepsonderwijs.
 • Kandidaatsdiploma of -getuigschrift uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar studie, ofwel door de Belgische universiteiten met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, de bij de wet ermee gelijkgestelde instellingen of de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen ofwel door een door de Staat of door één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie.
 • Diploma van technisch ingenieur uitgereikt na hogere technische leergangen van de tweede graad.
 • Diploma van een afdeling ingedeeld 1 van het korte type en voor sociale promotie of van hoger kunst-of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad uitgereikt door een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door één van de Gemeenschappen.
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de polytechnische afdeling of van de afdeling "Alle Wapens" van de Koninklijk Militaire School.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Er is GEEN ervaring vereist voor deze functie.

Generieke competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je neemt een flexibele houding ten aanzien van en speelt in op veranderende  omstandigheden en diverse situaties.
 •  Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

Technische competenties

 • Schriftelijke communicatie: je drukt je schriftelijk uit op een begrijpelijke en duidelijke manier en je rapporteert gegevens correct.
 • Mondelinge communicatie: je drukt je mondeling uit op een duidelijke en begrijpelijke manier.

Redeneervaardigheden (eventueel)

 • Deductief redeneren

Zie onderstaande selectiereglement voor de specifieke vereisten. Neem dit zeker grondig door voor dat je solliciteert.


Niveau

 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)

 Wat bieden we?

Loon

Er is 1 plaats vacant binnen de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van Brussel Mobiliteit (Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel).
Je wordt aangeworven als Assistent (niveau B1) met de bijhorende weddeschaal (B101). De minimum aanvangswedde bedraagt 31.650,95 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen;
 • een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven, met een variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar, de mogelijkheid tot telewerken;
 • hospitalisatieverzekering;
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden;
 • evenementen allerhande;
 • sportzaal, stoelmassages...;
 • een eigen crèche.

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we boven op je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement;
 •  volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC);
 • fietspremie: € 0,25/km;
 • maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;
 • als je slaagt voor een examen, een taalpremie die tussen 600 en 3.200 euro bruto per jaar bedraagt;
 • een tegemoetkoming van 20 euro per maand voor structurele telewerkers;
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld.

Daarnaast heb je verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.


Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden?

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

·        Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland

·        De burgerlijke en politieke rechten genieten

·        Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

·        Houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat overeenkomt met het niveau van de te verlenen graad.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

 

Contactpersonen:
Voor vragen met betrekking tot de functie: Sven Neckebroeck - Verantwoordelijke cel Certificering en Voertuigen - sneckebroeck@gob.brussels
Voor vragen met betrekking tot de procédure: Maarten De Moor mdemoor@talent.brussels 0490/67.22.99

 

Bijkomende informatie

Plaats van tewerkstelling:
Iris Tower, Sint-Lazarusplein 2
Brussel, 1035
Belgium

 

Herken je jezelf in dit profiel en wil je deel uitmaken van ons team?
Interesse voor deze job? Klik op de knop "solliciteren" bovenaan deze pagina ten laatste op 13-12-2022!

 

Selectiereglement

Klik hier om naar het selectiereglement voor deze vacature te gaan.

 

Gelijke kansen en diversiteit

Voor meer informatie, klik hier.

Contract: Statutair

Werkregime: Voltijds

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

 meer informatie over onze selectieregels vindt u op onze website

Voor meer informatie, klik hier.

Maarten De Moor - Selectiemedewerker
E: mdemoor@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures