Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Deze functie is ondergebracht bij de Ondersteunings- en Strategische cel van het DG. Deze cel voert verschillende opdrachten uit :

Enerzijds is zij samengesteld uit een strategische cel belast met de opvolging van de strategische projecten van het Directoraat-generaal, contacten met de verschillende diensten van het directoraat-generaal alsook contacten met het Kabinet, andere Directoraten-generaal en de diensten van de Voorzitster met het oog op het realiseren van de doelstellingen van de algemene beleidsnota en van de bestuursovereenkomst van de Voorzitster.

Zij onderhoudt eveneens de contacten met de andere federale en regionale departementen, Europese en internationale instanties en de sector, teneinde de impact van de wijzigingen inzake het beleid van het wegvervoer en de verkeersveiligheid in België te evalueren en de strategische voorstellen te formuleren.

Anderzijds is zij samengesteld uit een administratieve cel belast met de opmaak van het budget en van de opvolging van de overheidsopdrachten alsook de coördinatie van de activiteiten betreffende het beheer van het personeel van het Directoraat-generaal.

Je hoofdtaken:

Dit zijn je belangrijkste activiteiten in deze Talent Exchange-opdracht:

 • Je stelt samen met de betrokken diensten het bestek op voor de overheidsopdrachten van het DG en beheert de procedure voor de gunning van de overheidsopdracht: je analyseert samen met de betrokken diensten de inschrijvingen en stelt de gemotiveerde beslissingen op. Je werkt hiervoor samen met de medewerkers van de Cel Overheidsopdrachten van de FOD.
 • Je neemt deel aan het toezichtcomité voor de uitvoering van overheidsopdrachten met de betrokken dienst, om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de opdracht door de inschrijver goed verloopt.
 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de concessie voor de inschrijving van voertuigen: opvolging van de facturatie, controle op de goede uitvoering van de concessie, ...
 • Je neemt deel aan de voorbereiding van de uitgaven- en ontvangstenbegroting, met inbegrip van de opstelling van alle nodige bewijsstukken, de opstelling, de follow-up en de aanpassing van het toezicht op de vastleggingen en de vereffeningen, alsmede de verslaggevingsaspecten.
 • Je stelt nota's op over diverse begrotingsprojecten van het directoraat-generaal en je beheert diverse projecten die zijn opgenomen in de algemene beleidsnota van de FOD voor de directie Wegvervoer en Verkeersveiligheid.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Nathalie Dendelot: 02/277.31.78 – M 0497/86.83.43 

Mail : nathalie.dendelot@mobilit.fgov.be

Meer info over onze FOD: http://mobilit.belgium.be/nl

VIA TALENT EXCHANGE

De FOD Mobiliteit en Vervoer moedigt elk van zijn medewerkers aan om hun potentieel te ontplooien en zich dagelijks te overtreffen in de opdrachten die hen zijn toevertrouwd.

Door toedoen van zijn management wil het een organisatie worden waar iedereen zich ten volle kan ontplooien en zijn technisch en menselijk talent en ervaring ten dienste wenst te stellen van de missies en doelstellingen van de FOD. Dit impliceert een streven naar verbetering van de eigen vaardigheden en de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden door het nemen van transversale initiatieven, hetgeen op ruime schaal wordt aangemoedigd. Deze initiatieven zijn afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en worden ondersteund in een klimaat van vertrouwen dat wordt getoond en gedemonstreerd.

In dit kader zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega om het team budget- en overheidsopdrachten te versterken.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1210 Sint-Joost-ten-Node - BRUSSEL

http://mobilit.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Generieke competenties

 • Je bent nauwkeurig en heeft oog voor detail.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen en lost ze zelfstandig op. Je zoekt alternatieven om de oplossing uit te voeren.
 • Je bent in staat in teamverband te werken en belangrijke informatie over te brengen aan verschillende medewerkers.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken. Je neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de correctheid van de ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.
 • Je hebt een goede kennis van het financieel beheer van de Staat.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
 • Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
 • Hoger secundair
 • Lager secundair of geen diploma
 • Andere

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden

Begin van de opdracht: zo vlug mogelijk.

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Telewerk mogelijk 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

 1. Analyse van de cv’s op basis van de volgende criteria:
  1. competenties
  2. motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

      2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

 

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 03/11/2021 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@mobilit.fgov.be - met het referentienummer XNT21156.

http://mobilit.belgium.be/nl

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Nathalie DENDELOT - Correspondante RH - DGTRSR
P: 02/277.31.78
E: nathalie.dendelot@mobilit.fgov.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures