De adjunct-directeur/directrice-generaal zorgt er in nauwe samenwerking met de directeur-generaal voor dat het Agentschap goed functioneert en waakt over het goede imago ervan door te streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en een hoog niveau van samenwerking.
Hij/zij vertegenwoordigt de instelling tegenover externe partners.
Naast de dagelijkse beheerstaken oefent hij/zij de bevoegdheden uit die de regering aan hem/haar heeft gedelegeerd (besluit van 29 oktober 2011 tot vaststelling van delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend ambtenaar van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid).
De adjunct-directeur/directrice-generaal vervangt de directeurgeneraal wanneer die verhinderd of afwezig is, in samenwerking met de directeurs.
De adjunct-directeur/directrice-generaal ondersteunt de directeurgeneraal in het kader van de volgende taken:
a) Loyale en correcte uitvoering van de regeringsbeslissingen;
b) Vaststelling van de richtsnoeren, doelstellingen en actieplannen met het oog op de verwezenlijking van de opdrachten die aan Net Brussel zijn toevertrouwd overeenkomstig de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende de oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 december 2016 betreffende het beheer van afvalstoffen; de verordening van 19 december 2008 betreffende de verwijdering van afval door middel van ophalingen; het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2011 tot vaststelling van de tarifering van de prestaties van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid; het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid van 25 maart 1999.
c) Directie van Net Brussel, beheer en coördinatie van de activiteiten;
d) Communicatie en externe relaties.

Gewestelijk Agentschap voor Netheid

Net Brussel is een instelling van openbaar nut van type A onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel.
Net Brussel valt onder het hiërarchisch gezag van de minister belast met Openbare Netheid.
Als gewestelijke organisatie voor Netheid wil dit agentschap ervoor zorgen dat de stad properder wordt door acties te ondernemen op het vlak van ophalen en verwerken van afval, schoonmaak en pedagogie.
Net Brussel speelt een fundamentele rol in de ecologische transitie, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel.
Het dagelijkse beheer van Net Brussel valt onder de bevoegdheid van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend-ambtenaar die respectievelijk de titel dragen van directeur/directrice-generaal en adjunctdirecteur/directrice-generaal.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Broquevillelaan, 12

https://www.arp-gan.be/nl/index.html

Het mandaat van adjunct-directeur/directrice generaal (A4+)  wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;
 • minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Competenties

 Leiderschap:

 

 • binnen de dossiers behandeld bij zijn/haar bestuur in staat zijn om het grote geheel te zien, de link te leggen met de vele gevolgen en blijk te geven van een kritische ingesteldheid;
 • in staat zijn om strategieën te formuleren voor alle domeinen die onder de bevoegdheid van zijn/haar bestuur vallen en die strategieën kunnen omzetten in actieplannen om het beleid uit te voeren;
 • in staat zijn om de diensten van zijn/haar bestuur achter een visie en achter de te bereiken doelstellingen te scharen;
 • in staat zijn om leiding te geven, mensen te verenigen en gezag uit te oefenen, binnen de grenzen van de aan hem/haar gedelegeerde bevoegdheden.

 

Zin voor initiatief:

 

 • in staat zijn interne veranderingen op gang te brengen om de doeltreffendheid van zijn/haar bestuur te verbeteren en - naar de buitenwereld toe - de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger en het imago van zijn/haar bestuur en dus van het gewest te verbeteren;
 • in staat zijn om nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen voor problemen voor te stellen;
 • in staat zijn om de zin voor initiatief en de creativiteit binnen de teams aan te moedigen.

 

 Managementvaardigheden:

 

 • in staat zijn om zelfstandig te beslissen en zelfstandig te werken om de beste resultaten te bekomen;
 • in staat zijn om een efficiënte samenwerking tot stand te brengen tussen de diensten van zijn/haar bestuur onderling en met de andere betrokken besturen;
 • in staat zijn om acties te organiseren en de nodige bevoegdheden te delegeren;
 • in staat zijn om een effectieve samenwerking met de directieraad tot stand te brengen.

 

Ontwikkeling van teams/medewerkers:

 

 • in staat zijn om de vaardigheden binnen zijn/haar bestuur te ontwikkelen: de ontwikkelingsbehoeften bundelen en erover informeren, ontwikkelingsinitiatieven voorstellen, de rechtstreekse medewerkers coachen;
 • in staat zijn om te communiceren en anderen te laten aansluiten bij de op korte en middellange termijn vastgelegde doelstellingen voor de instelling;
 • in staat zijn om de diensten en medewerkers van zijn/haar bestuur te ondersteunen bij het bereiken van de resultaten, door regelmatig feedback te geven over de realisaties en aan te moedigen om door te gaan.

 

Klantgerichtheid:

 

 • in staat zijn om persoonlijk een kwaliteitsvolle dienstverlening aan zijn/haar interne/externe klanten te bieden;
 • in staat zijn om te anticiperen op de behoeften van interne/externe klanten door een langetermijnperspectief te ontwikkelen.

 

Beïnvloeding:

 

 • in staat zijn om de belangrijkste gesprekspartners te beïnvloeden, zowel intern als extern, om de aan zijn/haar bestuur toevertrouwde opdrachten te kunnen uitvoeren;
 • inzicht hebben in de formele en informele invloeds- en beslissingsstructuren, in staat zijn om ze te gebruiken, zowel binnen de politieke wereld als binnen het bevoegde ministerie, het bestuur en alle andere instanties waarmee het bestuur moet samenwerken;
 • in staat zijn om interne conflicten aan te pakken en een bemiddelende rol spelen tussen het bestuur en de mensen.

 

Technische competenties

 

 • Beschikken over een grondige kennis van het federale, gewestelijke en communautaire beleid en, op het gebied van de afvalstoffen, van de belangrijkste Europese actoren in de sector;
 • Beschikken over een grondige kennis van het federale, gewestelijke en communautaire beleid en het beleid van de Europese instellingen op het gebied van de afvalstoffen;
 • Management-, coaching- en leiderschapstechnieken beheersen;
 • Een toereikende kennis van de regelgevende teksten hebben betreffende de afvalstoffensector.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal A15/1.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. 

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Contract: Managementjobs

Werkregime: Voltijds

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

 

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

 

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

 

-          de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;

-          de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;

-          het resultaat van het assessment.

 

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 dagen aangetekend verstuurd worden naar ″talent.brussels, secretariaat van de mandaten″, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel.
Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift ″kandidatuur - adjunct-directeur/directricegeneraal - Net Brussel″ - ″vertrouwelijk: niet openen″ vermelden).
De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: mandats@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

 

-        een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

 

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels via onze website https://www.talent.brussels/nl/mandatarissen

Talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Secretariaat Mandaten – talent.brussels
E: mandats@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures