Als gewestelijke organisatie voor Netheid wil dit agentschap ervoor zorgen dat de stad properder wordt door acties te ondernemen op het vlak van ophalen en verwerken van afval, schoonmaak en pedagogie.

Net Brussel speelt een fundamentele rol in de ecologische transitie, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel.

Het hoofd van de directie ‘Begroting, Financiën, Beheerscontrole en IT, onder toezicht van de leidende ambtenaren van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid:

 

 • Verbetert en versterkt het financieel beheer door de invoering van instrumenten voor het beheer van de begrotingsplanning en -rapportage, alsmede de strategische sturing van de uitvoering van het operationele programma en de begroting van het GAN;
 • Ziet toe op de naleving van de procedures en timing bepaald door de regering en de regelgeving voor het opstellen van de begroting en het afsluiten van de rekeningen;
 • Definieert en controleert de naleving van de procedures voor overheidsopdrachten en de toekenning van subsidies en helpt de directies bij de toepassing van deze procedures;
 • Organiseert de uitvoering van de interne controle om de risico's te beheersen en de doeltreffendheid van de processen en het overheidsbeleid te garanderen, teneinde de resultaten te verkrijgen die overeenstemmen met de doelstellingen van het GAN;
 • Coördineert en organiseert het prestatiebeheer en integreert beheersinstrumenten voor het GAN;
 • Implementeert digitale oplossingen die nodig zijn voor de verbetering en het beheer van de taken van het GAN;
 • Waarborgt de continuïteit van de operaties en de kwaliteit van de IT-diensten in overeenstemming met de algemene strategie van het GAN;
 • Zorgt voor ondersteuning bij de uitvoering en actualisering van IT-programma's voor het personeelsbeheer, het financieel beheer en de boekhouding;
 • Organiseert de digitalisering van de interne managementprocessen van het Agentschap en ziet toe op het correcte gebruik door alle betrokken diensten;
 • Coördineert de uitvoering van het gegevensbeheer.

 

De betrekking is geopend in in beide taalrollen.

Net Brussel

Net Brussel is een instelling van openbaar nut van type A onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van het personeel van Net Brussel.

Net Brussel valt onder het hiërarchisch gezag van de minister belast met Openbare Netheid.

Als gewestelijke organisatie voor Netheid wil dit agentschap ervoor zorgen dat de stad properder wordt door acties te ondernemen op het vlak van ophalen en verwerken van afval, schoonmaak en pedagogie.

Net Brussel speelt een fundamentele rol in de ecologische transitie, in nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel.

Het dagelijkse beheer van Net Brussel valt onder de bevoegdheid van de leidend ambtenaar en de adjunct-leidend-ambtenaar die respectievelijk de titel dragen van directeur/directrice-generaal en adjunct-directeur/directrice-generaal. 

In juni 2020 besliste de regering om het Net Brussel te begeleiden in een grondige herziening om een optimale dienstverlening te bieden aan de burgers en gebruikers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door zich te versterken als een openbare referentiewerkgever in zijn sector. Het doel is om Net Brussel om te vormen tot logistiek expert van de circulaire economie en een operator van openbare netheid die in staat is om de uitdagingen van de klimaattransitie aan te gaan.

Daartoe wordt een herstructureringsplan opgezet om Net Brussel te oriënteren naar meer kwaliteit, doeltreffendheid en efficiëntie in haar dienstverlening en om haar transformatie voor te bereiden om de uitdagingen van de circulaire economie en de klimaattransitie aan te gaan. In dit kader zullen verschillende veranderingsprojecten worden opgestart.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1150 Sint-Pieters-Woluwe - Av. de Broqueville 12

https://www.arp-gan.be/nl/

Het mandaat van leidend ambtenaar dat overeenstemt met de graad van directeur/directricel (A4) wordt, conform artikel 435 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opengesteld voor kandidaten die minstens een van de volgende titels en verdiensten kunnen voorleggen:

 • minstens negen jaar anciënniteit in een functie van niveau A of in een functie die slechts toegankelijk is voor de houders van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A in een organieke openbare dienst;
 • minstens zes jaar ervaring in een leidinggevende functie. Onder ervaring in een leidinggevende functie wordt verstaan: ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

De kandidaat moet ook voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 29 van het voornoemde besluit van 21 maart 2018, namelijk:

 • gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en dat toegang verleent tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Competenties

De directeur/directrice-generaal dient te beschikken over onderstaande competenties:

 • leiderschap;
 • zin voor initiatief;
 • management;
 • ontwikkeling van teams en medewerkers;
 • klantgerichtheid;
 • beïnvloeden.

Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

De mandaathouder zal worden verloond volgens schaal A400

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. 

De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

Contract: Managementjobs

Werkregime: Voltijds

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment en een interview met de selectiecommissie.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het interview brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

 • de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
 • de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
 • het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering duidt de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Stuur je gestandaardiseerd cv aangetekend naar “talent.brussels, cel mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel” binnen de 35 dagen na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad.

De envelop met uw kandidatuur moet in een tweede envelop zitten. Op elke envelop moet enkel “kandidatuur Directeur Begroting, financiën, beheerscontrole en IT (A4) van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid” staan. Daarnaast moet je kandidatuur ook per e-mail worden verstuurd naar mandats@talent.brussels.

Voor meer informatie over de functiebeschrijving, doelstellingen, het gestandaardiseerd cv en de procedure kan je terecht op onze website 

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten :

-        een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 §3 van voornoemd besluit en waarvan het model werd vastgelegd door de Minister.

https://www.talent.brussels/nl/kandidaten/mandaten-8603

Talent.brussels selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Secretariaat Mandaten - talent.brussels
E: mandats@talent.brussels

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures