Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Je vervoegt de DG Juridische expertise en je rapporteert aan het afdelingshoofd. Je belangrijkste opdrachten, in samenwerking met een jurist van de andere taalrol, zijn de volgende:

 • Je werkt samen met de Beleidscel Pensioenen en de Federale Pensioendienst. Je gebruikt je kennis van de materie om de Beleidscel Pensioenen te ondersteunen van de gehele beslissingscyclus bij de voorbereiding en uitwerking van wetsontwerpen, koninklijke en ministeriële besluiten, enz. Je levert ook ondersteuning bij de omzetting of implementatie in Belgisch recht van Europese regelgeving alsook bij de ontwikkeling van de positie van de Belgische Staat.
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de Belgische reglementering inzake pensioenen naar aanleiding van interne of externe vragen. Door jouw advies zorg je voor een uniforme interpretatie van de wetgeving en stel je belanghebbenden in staat keuzes te maken en beslissingen te nemen in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Door je adviezen garandeer je ook de wettelijkheid van de beslissingen.
 • Om gepast advies en aanbevelingen te kunnen geven, blijf je op de hoogte van juridische en andere ontwikkelingen in deze constant evoluerende materie. Je vormt ook een eenheid van jurisprudentie om de consistentie van de beslissingen en adviezen te verzekeren. 
 • Daarnaast neem je ook deel aan diverse interne vergaderingen, externe vergaderingen of informatiedagen.

 

FOD SOCIALE ZEKERHEID VIA TALENT EXCHANGE

Je wordt tewerkgesteld binnen DG Juridische Expertise bij de cluster Reglementering die zich bezighoudt met:

De cluster heeft tot taak de toezichthoudende ministers (Sociale Zaken, Pensioen en Werk) te ondersteunen en te adviseren bij de kwalitatieve omzetting van beleidsbeslissingen in toepasbare regelgeving. Het uitwerken van regelgeving is evenwel slechts één onderdeel van de taken van de cluster. Daarnaast moeten heel wat andere taken worden uitgevoerd, zoals het beheren van geschillen en het verdedigen van de belangen van de Belgische staat voor het Grondwettelijk Hof, de Raad van State en de rechtscolleges van de rechterlijke orde voor alle materies waarvoor de DG bevoegd is; de antwoorden op schriftelijke en mondelinge parlementaire vragen aan de Minister van Sociale zaken, de antwoorden op brieven van burgers aan de Minister van Sociale Zaken en aan de FOD over materies waarvoor zij bevoegd zijn; het opstellen van verslagen, adviezen, analyses, evaluaties met het oog op het verstrekken van beleidsondersteuning aan de verschillende betrokken toezichthoudende ministers; …

De cluster heeft ook tot doel de ministers proactief te ondersteunen bij het voorbereiden en inschatten van de grote transversale ontwikkelingen die de komende jaren een impact zullen hebben op de sector.

Heel wat leden van de cluster hebben ook het mandaat van regeringscommissarissen in de beheerscomités van de OISZ’s of de Maribel comités, of vertegenwoordigen de minister of de FOD in diverse werkgroepen of comités, …

De Directie-Generaal Juridische Expertise ondersteunt de beleidscellen door hen deskundig juridisch te adviseren en bij het uitwerken van het juridische kader om maatregelen op het vlak van sociale bescherming adequaat in te voeren. Tevens zal de DG raden en commissies, zoals de Kunstenaarscommissie, administratief ondersteunen. De DG zal daarnaast als expertisecenter voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen fungeren.

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het sociale zekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende sociale zekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.


Vacatures

 • Aantal (1) - 1000 Brussel - Kruidtuinlaan 50 (Finance Tower)

https://socialsecurity.belgium.be/nl

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

 

Generieke competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.

Technische competenties

 • Je kan je mondeling vlot en duidelijk uitdrukken
 • Je hebt een goede kennis van het sociale zekerheidsrecht en in het bijzonder van de pensioensector

Troeven

 • Kennis van het Frans is een pluspunt om te kunnen deelnemen aan nationale vergaderingen, om teksten te interpreteren en om taalversies van wetgeving te kunnen vergelijken

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore.


Niveau

 • Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Duur van het opdracht : max 12 maanden 

 • onze cultuur van plaats- en tijdsonafhankelijk werken laat een goed evenwicht tussen professioneel leven en privé toe
 • uitgebreid opleidingsaanbod
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • toegang tot Benefits@Work, het voordelenplatform van de federale overheid
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten en internetkosten
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar Vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via examen)

 

Contract: Talent Exchange

Werkregime: Voltijds

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken. 

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://fedweb.belgium.be/nl/nieuws/2015/20150326_opdrachten_talent_exchange.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 23-10-2022 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@minsoc.fed.be - met het referentienummer SOC/JUR/TE_2022-0093.

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Michel Eggermont
P: 0477 502 374
E: michel.eggermont@minsoc.fed.be

Maak kennis met je toekomstige collega's

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures