Bevordering naar niveau A

Je vindt alle informatie over de bevordering naar niveau A op de pagina waar de procedure beschreven wordt. Hieronder vind je nog bijkomende informatie over de deelnemingsvoorwaarden, vrijstellingen en uitsluitingen en de wetgeving.

Om deel te nemen aan de bevorderingsprocedure naar niveau A moet je vast benoemd zijn (statutair) binnen de federale overheid in niveau C of B.  

Je bent benoemd in

Je kan deelnemen aan de

Niveau C of B

Bevorderingsprocedure naar niveau A (klasse A1 of A2)

Je kan niet deelnemen als contractuele ambtenaar of als stagiair.

Opgelet: Enkel statutaire ambtenaren van overheidsdiensten die opgenomen zijn in Artikel 1 van de Wet van 22 juli 1993. - Wet houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, kunnen zich inschrijven voor deze bevorderingsselectie.  Statutaire ambtenaren binnen andere diensten zoals het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie mogen niet deelnemen. Statutaire ambtenaren binnen de Rechterlijke Orde mogen wel deelnemen.

Daarnaast moet je :

  • administratief aan alle vereisten voldoen om aanspraak te kunnen maken op de bevordering
  • een positieve beoordeling ontvangen hebben in je laatste evaluatie in het kader van de ontwikkelcirkels (vermelding voldoet aan de verwachtingen of uitzonderlijk) 

Als je tijdens de procedure niet langer aan één van deze voorwaarden voldoet, verlies je het voordeel van je eventueel slagen voor de test. 

Het kan zijn dat je vrijgesteld of uitgesloten bent van de testen van de eerste reeks testen in de bevorderingsprocedure naar niveau A. Dit omdat je deze testen al eens afgelegd hebt binnen een standaard screening voor een job op niveau A.

Was je geslaagd, dan krijg je een vrijstelling voor deze testen binnen bevordering. Je dient je wel in te schrijven om je certificaat van je vrijstelling voor reeks 1 te ontvangen. In het kader van bevorderingsprocedures is deze vrijstelling levenslang geldig. Net na je inschrijving zal je het certificaat in je online dossier ontvangen. Je zal dit certificaat nodig hebben bij je inschrijving voor de testen van de tweede reeks.  

Als je deze testen afgelegd hebt in een standaard screening voor een job op niveau A en je was niet geslaagd, dan ben je uitgesloten voor een periode van 6 maanden. Deze uitsluiting geldt ook voor de inschrijving van de eerste reeks testen binnen bevordering. 

Het kan zijn dat je vrijgesteld bent voor de testen van de eerste reeks testen in de bevorderingsprocedure naar niveau A en dat je je NIET moet inschrijven. Je kan direct deelnemen aan de testen van de volgende reeks.

Dit komt voor als je in het verleden al testen afgelegd hebt binnen een bevorderingsprocedure naar niveau A. Als je ooit slaagde voor het brevet algemene vorming, dan kan je je algemeen brevet voorleggen aan je P&O-stafdienst. Dan ga je direct door naar de tweede reeks testen (klik op het tabblad ‘Screening’ en ga direct verder naar punt  B – Reeks 2: evaluatie kennisverwerving).

We raden je toch aan om je cv in je online dossier in orde te maken wat betreft het opladen van je benoemingsbesluit en ervaring.

Kandidaten die in het bezit zijn van een diploma niveau A, maar als ambtenaar aan de slag zijn op niveau B of C, krijgen een vrijstelling voor de proeven van de tweede reeks. Verder kan de overheidsdienst adviseren om een vrijstelling toe te kennen per brevet dat al door de kandidaat behaald werd in het kader van de procedure gebaseerd op de vorige reglementering inzake bevordering naar het niveau A. Het brevet algemene vorming geeft echter geen recht op een vrijstelling.

Meer informatie over de bevorderingsprocedure naar niveau A vind je op Fedweb

Daarnaast heb je nog het KB van 4 juli 2013 en de omzendbrief 637.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures