Mijn cv invullen

Bij de federale overheid kom je terecht in een tweetalige omgeving maar je hoeft niet de andere landstaal te beheersen tenzij het expliciet in de jobomschrijving gevraagd wordt (bijvoorbeeld diplomaten of vertalers). Het gaat hier eerder om uitzonderlijke situaties. Je moet met andere woorden geen taaltest Frans afleggen als je voor een Nederlandstalige job solliciteert. Als ambtenaar kan je vrijblijvend altijd Frans studeren bij het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO). Als je slaagt voor een taaltest kan je een tweetaligheidspremie ontvangen. 

Voor de meeste statutaire jobs (vaste benoemingen) moet je op het moment dat je in dienst treedt, Belg zijn, of de nationaliteit hebben van Zwitserland of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte. Voor de contractuele jobs (van bepaalde of onbepaalde duur) zijn er geen nationaliteitsvereisten (tenzij ook voor functies van openbaar gezag).

Op deze regels bestaat één uitzondering: voor functies van openbaar gezag moet je Belg zijn. Het gaat om jobs zoals penitentiair bewakingsassistent, diplomaten en financieel inspecteurs.

Bij iedere jobomschrijving op selor.be staat aangegeven of het om een statutaire of contractuele job gaat. Je vindt onder de rubriek 'profiel' welke nationaliteit je moet hebben.

Buitenlanders die zich via je online dossier registreren op Selor.be, kunnen het veld rijksregisternummer niet invullen en moeten Selor hiervoor contacteren

Het aanduiden en opladen van een diploma of een certificaat gebeurt in je online dossier. Je gaat naar de rubriek Diploma's en certificaten van het online cv. Je kan hiervoor gebruik maken van de koppeling die Selor maakt met de leer- en ervaringsbewijzen databank (LED) van Onderwijs Vlaanderen of je kan je diploma’s of certificaten zelf toevoegen.

Diploma’s en certificaten via LED toevoegen

LED is een authentieke databank van de Vlaamse overheid die gegevens van zo veel mogelijk kwalificatiebewijzen verzamelt. Deze term staat voor diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen … (klik hier voor een volledig overzicht).  Gelinkt aan het rijksregisternummer worden de behaalde bewijzen automatisch bijgehouden en bewaard.

Op die manier moet je diploma niet zoeken in onze diplomaboom en het diploma daarna niet opladen. Bovendien moeten wij je diploma of certificaat niet langer valideren omdat we LED als authentieke bron beschouwen.

Klik op de knop Diploma’s en certificaten via LED toevoegen. Als er documenten gelinkt aan jouw rijksregisternummer aanwezig zijn in LED, verschijnen ze op het scherm. Je kan aanvinken welke documenten je wil toevoegen aan je cv. 

Diploma’s en certificaten zelf toevoegen

Als er geen diploma’s en certificaten gelinkt aan jouw rijksregisternummer aanwezig zijn in LED, kan je zelf je diploma’s en certificaten toevoegen. Je geeft aan of het om een diploma of een certificaat gaat en je vult alle nodige gegevens in. Nadat je alles ingegeven hebt, moet je een bestand opladen. Het gaat om je diploma of certificaat waarover je digitaal beschikt of dat je eventueel gescand hebt. Let er op dat het een bestand is van dit formaat: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat en dat het bestand niet groter is dan 8 MB.

Lukt het niet om je diploma of certificaat op te laden? 

Indien het opladen toch niet lukt, kan je jouw diploma('s) via e-mail naar de contactpersoon vermeld in de jobomschrijving. Heb je geen scanner, dan kan je een kopie van je diploma opsturen per post. Stuur het op naar Selor, naam van de contactpersoon vermeld in de jobomschrijving, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. Vergeet niet om je naam, voornaam, rijksregisternummer te vermelden en het selectienummer als je bent ingeschreven voor een selectie.

Bekijk je browser instellingen voor pop-up blokkering 

Wanneer je op een pagina klikt, opent zich soms een pop-up, een nieuwe pagina in een ander venster. Dit is ook het geval wanneer je in je online dossier je diploma wilt toevoegen. Waarschijnlijk staat je internetbrowser het gebruik van deze pop-ups niet toe. Pas de instellingen van je internetbrowser aan en zet de pop-up blokkering uit.

Bij elke screeningsprocedure staat onder 'Profiel' duidelijk aangegeven welk diploma of welk niveau vereist is om te kunnen solliciteren. Indien jouw diploma niet vermeld staat, kom je niet in aanmerking voor deze functie. Bij twijfel kan je steeds contact opnemen met de persoon vermeld in de jobomschrijvng. 

De jobs bij (federale) overheidsdiensten zijn ingedeeld volgens niveaus, die overeenstemmen met het hoogst behaalde diploma. Hieronder een overzicht:

  • Niveau 1 of A: universitair (master of licentiaat) of gelijkgesteld diploma (basisdiploma van tweede cyclus), diploma van het hoger onderwijs van het lange type
  • Niveau 2+ of B: diploma van het hoger onderwijs van het korte type (academische bachelor of professionele bachelor of een kandidaatsdiploma of een graduaat
  • Niveau 2 of C: getuigschrift van het hoger secundair onderwijs
  • Niveau 3 en 4 of D: geen diplomavereisten

Voor sommige screeningsprocedures zijn inderdaad laatstejaarsstudenten toegelaten. Is dat het geval, dan staat het uitdrukkelijk vermeld in de deelnemingsvoorwaarden in de jobomschrijving. Voor iedere job vind je die deelnemingsvoorwaarden terug onder de hoofding 'Profiel'.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald.

Als je solliciteert voor een job met een lager diplomaniveau dan jouw hoogst behaalde diploma aangeduid in je online dossier, dan laad je ook best het diploma van het gevraagde niveau op. Stel, je hebt een master en je solliciteert voor een job op bachelorniveau, dan moet je ook aanduiden dat je een bachelor in een bepaalde richting behaald hebt en dat diploma opladen.

Als je een buitenlands diploma hebt, kan je 'onder voorbehoud' deelnemen aan screeningsprocedures. Dit betekent dat je kan deelnemen aan selectietesten. En in geval je laureaat bent, dan kan je worden opgenomen in een laureatenlijst.

Om ervoor te zorgen dat je gegevens kunnen geraadpleegd worden in de laureatenlijst of dat je in dienst kunt treden bij een overheidsdienst, moet je er eerst voor zorgen dat je de gelijkwaardigheid van je diploma hebt aangeleverd. Voor iedere job staat in de jobomschrijving aangeduid wat je moet doen als je je diploma in het buitenland behaald hebt.

Het NARIC (voluit National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) is verantwoordelijk voor het erkennen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse getuigschriften en diploma's.

Voor diploma's met een overeenkomstige Vlaamse graad is NARIC-Vlaanderen bevoegd.  Voor diploma's met een overeenkomstige Franstalige graad is NARIC-federatie Brussel-Wallonië bevoegd.

Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis te bewijzen van de taal van de job waarvoor je wil solliciteren.

Meestal moet je geen taaltest afleggen om bij de federale overheid te werken. Je hebt bijvoorbeeld je masterdiploma architectuur in het Engels behaald en je wil solliciteren voor een federale Franstalige job op masterniveau, dan moet je geen taaltest Frans afleggen.

Door de speciale taalwetten in België moet je in sommige gevallen wel een taaltest afleggen wanneer je je diploma behaalde in een andere taal dan de taal van de job waarvoor je solliciteert. Bijvoorbeeld, als je je diploma in het Frans behaald hebt en je wil solliciteren voor een Nederlandstalige job. Bovendien is het mogelijk dat, in functie van de dienst waar je solliciteert (bv. gemeenten, provincies, Gemeenschappen of Gewesten), mogelijk andere regels gelden.

Ervaring wordt niet voor alle jobs gevraagd. Indien dit wel het geval is, duid je deze zo goed mogelijk aan in je cv. Selor weerhoudt kandidaten op basis van hun cv en werkt niet met motivatiebrieven. Als je bepaalde competenties in de verf wil zetten, moet je deze kwijt in je cv in je online dossier, onder de rubriek werkervaring. 

Klik op toevoegen en duid aan of het je huidige job is, geef details over de werkgever en de jobinhoud. Deze tips kunnen je helpen: 

Alle informatie over jou is belangrijk, maar zeker je ‘werkervaring’

De werkervaring die je in jouw online cv vermeldt,  is van groot belang. Want op basis van deze informatie kom je al dan niet in aanmerking voor een job. Lees dus voor iedere job goed na welke ervaring gevraagd wordt. Heb je die, zorg dan dat alle informatie in je online cv en in de specifieke rubrieken staat. Omschrijf per job zeker gedetailleerd de uitgevoerde taken, want deze informatie dient om jouw ervaring te beoordelen.

Eerlijkheid boven alles. Lieg niet over je werkervaring

Wanneer we minstens 3 jaar werkervaring vragen, is anderhalf niet voldoende. Onze deelnemingsvoorwaarden zorgen ervoor dat iedereen dezelfde kansen heeft en dat we dus voor niemand uitzonderingen kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de beschrijving van je werkervaring. Wees volledig en correct, overdrijf niet. Onze screeningexperts zijn erg ervaren en hebben tijdens die gesprekken meteen door wanneer iemand zich op glad ijs begeeft.

Formuleer duidelijk: vermijd codetaal en schrijf geen boeken

Formuleer steeds zo helder mogelijk, en vermijd vaktermen. Een algemeen woord als administratie is niet voldoende: geef een duidelijke omschrijving van de taken die je uitvoerde. Denk eraan dat we een goed idee moeten krijgen van jouw taken in een bepaalde werkomgeving. Aan jou om te bepalen hoeveel woorden je hiervoor nodig hebt. Maar neem deze regel zeker in acht: 1 zin is vaak te kort, 1 pagina te lang.

Lukt het niet om je ervaring in te vullen, bekijk je browser instellingen voor pop-up blokkering 

Wanneer je op een pagina klikt, opent zich soms een 'pop-up', een nieuwe pagina in een ander venster. Dit is ook het geval wanneer je in je online dossier een professionele ervaring wil toevoegen. Waarschijnlijk staat je internetbrowser het gebruik van deze pop-ups niet toe. Pas de instellingen van je internetbrowser aan en zet de pop-up blokkering uit.

Als je als statutair federaal ambtenaar deelneemt aan bepaalde procedures wordt er gevraagd of je je benoemigsbesluit wil opladen. 

Met benoemingsbesluit bedoelen we een document dat aantoont dat jij benoemd bent in een job van een bepaald niveau. Dit kan een van de volgende documenten zijn: benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging. 

Let op dat je het document op de juiste plaats opslaat, onder werkervaring in je online cv in je online dossier. Als je aanduidt dat je statutair ambtenaar bent bij de federale overheid, opent een blok waarin je gevraagd wordt het benoemings- of eventueel bevorderingsbesluit op te laden. Het gaat om een document waarover je digitaal beschikt of dat je eventueel ingescand hebt. Let er op dat het een bestand is van dit formaat: PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat en dat het bestand niet groter is dan 8 MB.

Vul daarna bij je werkervaring ook de details in van je huidige job. Daar kan je aanduiden in welke graad of klasse je benoemd bent en bij welke overheidsdienst.  

Als je al statutair ambtenaar bent bij de federale overheid, kan je gebruik maken van de interne mobiliteit om van job te veranderen: 

  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures voor de jobs waar de screening toegepast wordt. Dan neem je deel samen met andere sollicitanten die nog geen ambtenaar zijn.
  • Je kan deelnemen aan de screeningsprocedures van de interne markt. Dan is iedere sollicitant statutair federaal ambtenaar 

Vaak hoef je niet over het vereiste diploma te beschikken, maar volstaat je benoeming in het niveau van de openstaande job, met uitzondering van beschermde beroepen (zoals arts). Je kan ook deelnemen als je een bevorderingssprocedure succesvol afgerond hebt naar het niveau van de openstaande job. Als er ervaring gevraagd wordt, moet je deze kunnen voorleggen in je cv. 

Op die manier ga je als federaal ambtenaar naar de nieuwe job. Je hoeft geen stage te lopen en je behoudt je voordelen. Je bent ook vrijgesteld van de testen van de generieke screening (module 1) binnen de standaard screening en binnen de procedures van interne markt worden deze testen niet georganiseerd. 

Het toepassingsgebied van de interne mobiliteit ligt vast in de wet (KB van 15 januari 2007). Belangrijk om weten is dat personeelsleden van de NMBS, de federale politie evenals de beroepsmilitairen geen deel uit van dit toepassingsgebied, net zomin als vast benoemde ambtenaren van gemeenschappen, gewesten of lokale overheden (tenzij anders vermeld in de jobomschrijving).

Ook wanneer de job zich bij jouw huidige werkgever bevindt, valt je sollicitatie niet onder het toepassingsgebied van de interne mobiliteit. De deelnemingsvoorwaarden staan altijd duidelijk vermeld in de jobomschrijving onder profiel. 

Voor jobs op masterniveau en meer bepaald in de klasses vanaf A2, kan je soms via promotie deelnemen. Je kan benoemd zijn in een lagere klasse, maar mits je anciënniteit in een bepaalde klasse, kan je deelnemen.

In elk van deze gevallen moet je je benoemings- of bevorderingsbesluit opladen in je online dossier.

Als je gesolliciteerd hebt voor een job bij de federale overheid, zijn er verschillende mogelijkheden wat betreft het behouden van je plaats in de laureatenlijst naar gelang je gesolliciteerd hebt voor een statutaire (vaste benoeming) of contractuele (van bepaalde of onbepaalde duur) job.

Je kan je actuele plaats in de laureatenlijst opvolgen in je online dossier, onder Mijn Screeningsprocedures. 

Screeningsprocedure voor 

Jobaanbieding is

Weigeren jobaanbieding 

Aanvaarden jobaanbieding 

Statutaire job

 

Statutair

Je behoudt je rangschikking in de laureatenlijst

Je verliest je plaats in de laureatenlijst

Contractueel

Je behoudt je plaats in de laureatenlijst

Je behoudt je rangschikking in de laureatenlijst, je kan nog steeds statutaire jobs ontvangen

Contractuele job

 

Contractueel

Je behoudt je plaats in de laureatenlijst

Je verliest je plaats in de laureatenlijst

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures