Carmo De La Grandiere

Carmo De La Grandiere

Vertel ons over je loopbaan

Eerst was ik kort aan de slag in de privésector, maar mijn loopbaan ging pas echt van start bij de FOD Economie. Die FOD had als een van de eerste federale organisaties een interneauditdienst opgericht.  Ik had van meet af aan interesse in deze erg omvangrijke materie die in fine een erg menselijke impact heeft. Het is namelijk het personeel dat de beschreven procedures toepast. Wanneer de procedures worden aangepast op vraag van de auditeur is er een (hopelijk positieve) uitwerking op de werking van de organisatie en dus ook op de mensen die betrokken partij zijn. Om projecten rond de beheersing van organisatorische risico's tot een succes te maken is het van essentieel belang dat de medewerkers erbij betrokken worden.

In 2012 kreeg ik de kans om aan de slag te gaan bij de FOD Werkgelegenheid, om er hun internecontrolesysteem op poten te zetten. Een arbeidsgerelateerde functie als de mijne biedt me de perfecte mix tussen mijn opleiding en mijn interesses. Ik heb namelijk handelswetenschappen gestudeerd aan het IAG (dat nu Louvain School of Management - UCLouvain heet) en daarna heb ik nog een aanvullende masteropleiding Arbeidswetenschappen gedaan. Het is altijd mijn bedoeling geweest om organisatiemanagement te koppelen aan human resources en, op grotere schaal, aan het werkgelegenheidsbeleid.
Er is een onrechtstreeks verband tussen mijn functie en de burger. Ik help mee de procedures te verbeteren die bijvoorbeeld de efficiëntie en de doeltreffendheid op het vlak van dossierbeheer versterken. Dat heeft een impact op de manier waarop we de burger ten dienste staan. Het stemt me erg tevreden dat ik op mijn manier een steentje kan bijdragen tot een betere dienstverlening voor de burger.

De ondersteuning van de interne controle is al meermaals van plaats veranderd binnen het organigram sinds ik in 2012 voor de FOD Werkgelegenheid ben beginnen te werken. De materie blijft echter erg actueel en onontbeerlijk voor elke organisatie die verslag uitbrengt aan het Auditcomité van de Federale Overheid en die aanbevelingen krijgt van de Federale Interne Auditdienst.

Als coördinator van de interne controle van de FOD ben je iemand die op ontdekking gaat, nauwgezet en creatief is, kan redeneren en op problemen kan vooruitlopen.

Elke organisatie heeft doelstellingen die ze wil verwezenlijken, maar niet op eender welke wijze. Ze moet daarbij rekening houden met de wetten en regels die van kracht zijn, moet dat efficiënt en effectief doen en moet de middelen op een correcte manier gebruiken. De organisatie moet ook kunnen rekenen op betrouwbare gegevens op elk niveau van de besluitvorming.
Als centrale coördinator van de interne controle moet ik vaststellen welke reglementen praktijken opleggen, moet ik proberen verder te kijken met het oog op de toepassing van die praktijken en moet ik anticiperen op risico's qua verstoringen. Wanneer ik de processen aan het beschrijven ben, stel ik me de vragen 'Wie?', 'Wat?', 'Hoe?', 'Waarom'?, 'Waarmee?': welke tools worden er gehanteerd? Op basis van welke wet wordt een bepaalde activiteit verricht? Ik moet de praktijken ter discussie kunnen stellen en ik moet ook voeling blijven houden met de realiteit op het terrein.
Nauwgezet en creatief zijn... en soms ook pessimistisch. Je moet immers anticiperen op problemen en eerst het negatieve ontwaren voor het positieve. Maar door te anticiperen kunnen we indien nodig preventieve maatregelen introduceren.

Onze toekomstige risk manager zal moeten focussen op de risicoanalyse

De opdrachten voor de interne controle zijn erg uitgebreid. De risk manager gaat na of de doelstellingen duidelijk en meetbaar zijn en of er maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat die doelstellingen in de best mogelijke omstandigheden worden behaald. Daarom moet hij vertrouwd zijn met de activiteiten waaruit die doelstellingen voortvloeien en moet hij de risico's beoordelen die een belemmering kunnen vormen. De risk manager werkt erg autonoom en moet ook inventief zijn.

Hoe zou je de FOD Werkgelegenheid omschrijven?

Voor mij staat de FOD Werkgelegenheid gelijk met menselijke warmte, een open organisatie met een menselijk gezicht, met een glimlach. De mensen blijven hier voor de goeie sfeer, de aandacht die men hier aan de andere besteedt, de aangename menselijke contacten en de 'drive' die er hier is om steeds meer en beter te doen.
Daarnaast vervult onze FOD een heel belangrijke opdracht, namelijk het waarborgen van het evenwicht tussen de belangen van de werknemers en die van de werkgevers. Dat is iets dat allerhande mensen aanbelangt!
De materies die we hier behandelen, zijn ook erg actueel (onder andere het welzijn van de werknemer en de naleving van de arbeidsvoorschriften).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures